Legal information and GTC

AVENTICS AB - Integritetspolicy

1. Inledning

Tack för att du besöker AVENTICS AB (”AVENTICS”) webbplats och för att du intresserar dig för vårt företag och våra produkter. Att skydda din integritet när personuppgifter behandlas samt säkra all företagsinformation är en viktigt fråga som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats konfidentiellt och endast i enlighet med lagstadgade föreskrifter. Dataskydd och informationssäkerhet är integrerade delar av vår företagspolicy.

AVENTICS webbplats kan innehålla länkar till andra leverantörers webbsidor eller andra AVENTICS-företag som uttryckligen inte täcks av den här integritetspolicyn. 

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

AVENTICS AB (”personuppgiftsansvarig”) är ansvarig för dataskydd i den mening som avses i EU-General Data Protection Regulation (”GDPR”) och under alla andra tillämpliga EU-dataskyddslagar.

Om du har frågor, förslag eller kritik rörande dataskydd och vår webbplats, kontakta gärna:

AVENTICS AB
Box 5003 
125 05 Älvsjö 

Telefon: 010-5109201
E-post: se.aventics(at)emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland driver AVENTICS AB webbplats och behandlar personuppgifter på uppdrag av AVENTICS AB (beställd databehandling).

3. Hur man kontaktar vår dataskyddsansvariga

Alla registrerade (alla påverkade) kan när som helst kontakta vår dataskyddsansvariga med frågor och förslag. Vår dataskyddsansvariga kan kontaktas på följande sätt:

AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville
France

Telefon: +33 6 230 67 097
E-post: cso.aventics(at)emerson.com

4. På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter och hur länge sparar vi dem?

a) Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter enligt angivelserna i artikel 6.1 a GDPR.

Den motsvarande rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal är artikel 6.1 b GDPR. Det gäller även alla behandlingsaktiviteter som är relevanta före ett avtal ingås. 

Den rättsliga grunden för behandling som är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser är artikel 6.1 c GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person är artikel 6.1 d GDPR.

Artikel 6.1 f är den rättsliga grunden för behandling som är nödvändigt för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intresse om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

b) Lagringstid och radering av uppgifter

Alla personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar kommer endast att lagras av oss så länge det finns ett specifikt syfte för lagringen. Behandlingen av dina uppgifter kommer att begränsas eller göras otillgänglig så snart de specifika syftena för vilka uppgifterna lagrades inte längre gäller. 

Det är dock möjligt att europeiska bestämmelser, relevanta nationella lagar eller andra regler kräver att vi lagrar uppgifter som vi har behandlat under lång tid. Vi kommer att radera eller göra dina uppgifter otillgängliga när dessa lagringstiderna har löpt ut. 

5. Vilka är dina rättigheter?

För GDPR:s ändamål är du den registrerade för alla dina uppgifter vi behandlar. Som registrerad har du följande rättigheter gentemot AVENTICS:

a) Rätt att begära tillgång till information rörande behandling 

Du har laglig rätt att begära information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att informeras om omfattningen av vår behandling av dina personuppgifter. 

b) Rätt till rättelse 

Du har rätt att av AVENTICS få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och/eller rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

c) Rätt till begränsning av behandling

I vissa omständigheter har du rätt att av AVENTICS kräva att behandlingen begränsas.

d) Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade.

Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig.

e) Rätt att informeras

Om du använder din rätt till rättelse, radering eller begränsning gentemot AVENTICS måste AVENTICS underrätta alla mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell arbetsinsats.

f) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till AVENTICS i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under vissa omständigheter har du även rätt att överföra dessa uppgifter till ett annat företag utan att AVENTICS som tillhandahållits personuppgifterna hindrar det. 

g) Rätt att göra invändningar

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som baseras på punkt f i artikel 6.1 GDPR. 

AVENTICS får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan bevisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi bedriver marknadsföringsaktiviteter som berör dig har du när som helst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för sådana reklamändamål. Du kan informera oss om sådan invändning genom att kontakta oss på följande sätt:

AVENTICS AB
Box 5003 
125 05 Älvsjö

Tel: 010-5109201
E-post: se.aventics(at)emerson.com

h) Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst kontakta AVENTICS om att du återkallar ditt samtycke. Återkallan av samtycke påverkar inte den lagenliga behandlingen som baserades på samtycke innan återkallelsen skedde.

i) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din rättsliga hemvist, där din arbetsplats finns eller där det påstådda intrånget mot GDPR begicks. 

6. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och använder?

a) Besök på vår webbplats

Vårt system samlar automatiskt in uppgifter och information från ditt datorsystem varje gång du besöker vår webbplats. 

Följande uppgifter samlas då in:

 • Information om vilken typ av webbläsare du använder
 • Information om ditt operativsystem
 • Information om din internetleverantör
 • Din IP-adress
 • Datum och tid när du besökte vår webbplats
 • Information om webbplatsen från vilken du nådde vår webbplats
 • Information om webbplatser du tar dig till från vår webbplats 

Uppgifterna vi samlar in om dig lagras i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter lagras inte med andra personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6.1 f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att samla in och tillfälligt lagra den angivna uppgifterna eftersom IP-adressen måste lagras temporärt av systemet för att tillhandahålla webbplatsen till din dator. Din IP-adress måste lagras under tiden du surfar på vår webbplats.

Uppgifter lagras i loggfiler för att se till att webbplatsen fungerar. Den här informationen används även för att optimera vår webbplats och garantera säkerheten hos våra informationstekniska system. Loggfilerna utvärderas inte för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer att raderas eller anpassas på ett sätt som förhindrar att de förknippas med dig, så snart de upphör vara nödvändiga för de syften som anges här. Uppgifter som lagras i loggfiler raderas efter sju dagar. 

b) Personligt konto och beställningar gjorda från AVENTICS online

Du kan registrera dig på vår webbplats om du vill göra beställningar direkt online. När du registrerar dig på vår webbplats behandlar vi först följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn
 • Din e-postadress (arbete)
 • Ditt företags land
 • Ditt användar-ID

När du lägger din första order behandlar vi även:

 • Ditt företag
 • Din företagsadress
 • Ditt företagstelefonnummer
 • I vilken region ditt företag finns (för varje land, t.ex. USA, etc.)
 • Betalningsinformation för ditt företag
 • Vi hämtar även ett registerutdrag som vi jämför med uppgifterna du har gett oss.
 • AVENTICS utför även kreditvärdighetsbedömningar med hjälp av uppgifterna du har gett oss.

Behandlingen av dina uppgifter i samband med att du skapar en användarprofil på vår webbplats baseras på artikel 6.1 b GDPR eftersom sådan behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du resp. ditt företag är en part, eller artikel 6.1 a GDPR baserat på ditt samtycke. 

AVENTICS skapar användarprofiler för att göra det möjligt för dig att lagra och använda dina uppgifter för kommande inköp. Även kontakten med dig registreras om det uppstår leveransproblem, för att hantera returleveranser och skicka SMS om du vill bli informerad om din orders leveransstatus. Vi kan även behandla alla de uppgifter du har lämnat för att informera dig om andra intressanta produkter vi har i vårt sortiment eller skicka e-post med teknisk information.

Vi kommer att radera dina uppgifter så snart de inte längre är relevanta för att fullföra avtalet. Det kan också vara nödvändigt att lagra dina personuppgifter, i egenskap av vår avtalspartner, för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter efter att avtalet har upphört. Enligt affärs- och skattelagstiftning är vi skyldiga att lagra din adress samt betalnings- och beställningsdata under tio år. Dock begränsar vi den behandlingen, d.v.s. dina uppgifter används bara för att uppfylla lagliga skyldigheter efter två år.

c) Kontaktformulär

Du kan kontakta oss på elektronisk väg via kontaktformuläret på vår webbplats. Om du vill kontakta oss på det sättet skickas uppgifterna du anger till oss och lagras. Det gäller särskilt följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn
 • Din e-postadress
 • Ditt eller ditt företags ursprungsland 

Följande uppgifter lagras även när du skickar ditt meddelande:

 • Din IP-adress 
 • Datum och tid när du tog kontakt

Om samtycke har givits är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6.1 a GDPR eller artikel 6.1 b eller f GDPR.

Vi använder endast personuppgifter som du anger för att behandla din begäran. Uppgifterna raderas så snart de inte längre krävs för syftet de samlades in och förutsatt att de inte omfattas av lagstadgade arkiveringsskyldigheter. Syftet har uppfyllts när samtalet med användaren har avslutats. Samtalet har avslutats när omständigheterna gör det uppenbart att frågan som har diskuterats är slutgiltigt uppklarad. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att AVENTICS behandlar dina uppgifter eller använder dem på annat sätt. I det fallet går det inte att fortsätta samtalet. Alla personuppgifter som lagras när kontakten tas raderas om det inte enligt lag krävs att de behålls och om det inte finns andra rättsliga grunder för att behandla uppgifterna.

När du skickar ditt meddelande behandlas följande uppgifter:

 • Din IP-adress
 • Datum och tid då ditt meddelande skickades

De personuppgifter som behandlas under överföringsprocessen används för att förhindra att kontaktformuläret missbrukas och för att säkra säkerheten hos våra informationstekniska system. Andra personuppgifter som samlas in under överföringen kommer att raderas senast efter [sju] dagar. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 b eller f GDPR.

d) Annonsering via e-post/ nyhetsbrev

Du kan anmäla dig till ett kostnadsfritt nyhetsbrev på AVENTICS webbplats. Uppgifterna du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs till oss. Dessa uppgifter är oftast:

 • Din e-postadress
 • Ditt namn
 • Din adress

Vi behöver din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig. All annan information du ger är frivillig. 

Vi använder den dubbla opt-in-metoden för att registrera kunder för vårt nyhetsbrev. Det betyder att när du har registrerat dig kommer vi att skicka ett e-mejl till e postadressen du har angett och be dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrev. Om du inte bekräftar registreringen inom 24 timmar kommer behandlingen av din information att begränsas och informationen automatiskt att raderas efter en månad. Vi lagrar även dina IP-adresser och tiden när du registrerade dig och bekräftade. Syftet med det är att visa att du har registrerat dig och klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

När vi har fått din bekräftelse kommer vi att spara din e-postadress och annan information för att informera dig om våra pneumatikkomponenter och -system samt tillhörande tjänster och bjuda in dig att delta i undersökningar via e-mejl om så är nödvändigt eller informera dig om nya produkter eller förändringar i vårt utbud. Att delta i de här aktiviteterna är helt frivilligt. Om du inte godkänner detta kan du när som helst skicka ett meddelande till oss så att vi inte använder dina uppgifter i de syftena. I sådana fall ska du kontakta oss, då vi bär det juridiska ansvaret. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 a GDPR. Vi raderar dina uppgifter så snart du eller vi har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. 

Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet genom att ta tillbaka ditt samtycke. I varje nyhetsbrev som skickas till dig finns en länk du kan klicka på för att automatiskt avsluta prenumerationen. Alternativt kan du skicka ett e-mejl till se.aventics@emerson.com eller ett meddelande till den personuppgiftsansvariga som anges ovan i den här personuppgiftspolicyn. 

e) Katalogutskick

I egenskap av registrerad kund kan du få kataloger från oss. Med katalogerna vill vi informera dig om våra nuvarande produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 f GDPR. Om du inte vill få några kataloger kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

7. I vilken utsträckning använder vi kakor (”cookies”)?

När du använder AVENTICS webbplats används och lagras, förutom uppgifterna som anges ovan, olika typer av kakor på din dator. Kakor är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker AVENTICS webbplats. Dessa kakor skickar olika typer av information till oss. 

Vi använder följande typer av kakor:

 • Kakor är ibland nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda kakor kan vi t.ex. fastställa att du har besökt vår webbplats.
 • Kakor gör det möjligt för oss att tillhandahålla användarvänliga tjänster, något som skulle vara omöjligt utan kakor. 
 • Kakor gör att informationen och erbjudandena på vår webbplats kan optimeras för att möta användarens behov. Som vi redan har nämnt gör kakor att vi kan känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att göra det enklare för dig att använda vår hemsida.
 • Kakor kan även användas för att analysera hur webbplatsen används. Det går sedan t.ex. att fastställa hur många besökare som besöker webbplatsen och vilka delar av den som kan förbättras. Analyser av den typen gör dock inte någon koppling mellan dig och statistiken som sammanställs med uppgifterna som har samlats in. Vi kommer att informera dig om kakor används för att analysera webbplatser. 

Innan du kan besöka vår webbplats ber vi om ditt samtycke till att använda kakor i enlighet med artikel 6.1 a GDPR. Oavsett detta är användningen av kakor även berättigad i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Vi använder uppgifter som har samlats in av kakor så länge som krävs för syftet de samlades in för. 

Kakor kommer att lagras på din dator. Du kan när som helst radera kakor från din dator. Du kan ändra din webbläsares inställningar för att själv bestämma huruvida överföringen av kakor från din dator till oss ska avaktiveras eller begränsas eller om alla kakor ska raderas helt. Om du avaktiverar alla kakor från vår webbplats finns det risk att du inte längre kommer att kunna använda alla dess funktioner fullt ut. 

Följande lista ger mer information om avaktivering och hantering av dina inställningar för kakor i den webbläsare du använder:

Här kommer en lista över de kakor vi använder:

Kaka

Funktion

Hur lång tid kakan sparas

TYPO3

Kaka för redaktionell inloggning

1 år

Notifiering kaka

Lagrar inställningen om huruvida användaren har samtyckt till att kakor används eller inte.

1 år

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 år

Single Sign On

SecureSessionId

1 år

Single Sign On

SID

1 år

SSOID

Innehåller sessions-ID och den nuvarande kanalens ID

1 dag

 INKASLOGIN

INKAS-inloggning för gamla LDAP

Webbläsarsession

INKASSID

INKAS-sessionshantering (endast COMPASS-gränssnitt)

Webbläsarsession

CFID/CFToken

ColdFusion-sessionshantering (endast VTS- och FRL-konfiguratorer)

Webbläsarsession

CylComputationSessionUUID

Identifiering av sökresultat (endast CylinderFinder)

Webbläsarsession

AVTSGlobal

Används för att meddela användaren om att kakor har använts som en del av webbplatsen. Används för Google Analytics och för att spara och uppdatera ett unikt värde för varje sida som har besökts.

1 år

_ga

Används för Google Analytics och för att fastställa unika besökare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Den ingår i varje sidobegäran på en webbplats och används för att beräkna besökar-, sessions- och kampanjdata för sidans analysrapporter.

1 år

_gid

Används för Google Analytics och för att spara och uppdatera ett unikt värde för varje besökt sida.

24 timmar

Lang

Kommer ihåg vilket språk användaren har valt att visa webbplatsen på.

Webbläsarsession

_gat eller _dc_gtm_<property-id>

Används för att begränsa hastigheten för begäran.

1 minut

AMP_TOKEN

Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID Service.

30 sekunder till ett år

_gac_<property-id>

Innehåller kampanjrelaterad information för användaren.

90 dagar

_ _utma

Används för att särskilja användare och sessioner.

2 år från inställning/uppdatering

_ _utmt

Används för att begränsa frågehastigheten.

10 minuter

_ _utmb

Används för att fastställa nya sessioner/besök.

30 minuter från placering/uppdatering

_ _utmc

Används för att fastställa nya sessioner/besök.

Webbläsarsession

_ _utmz

Används för att fastställa nya sessioner/besök.

6 månader från placering/uppdatering

_ _utmv

Används för att lagra anpassad variabeldata på besökarnivå.

2 år från inställning/uppdatering

_gat_UA-*

Används för Google Analytics och för att begränsa hastigheten för begäran, vilket begränsar datainsamlingen på sidor med mycket trafik.

1 min

_twitter_sess

Beskrivning: Den här kakan placeras till följd av Twitter-integrering och delningsmöjligheter för sociala medier.

Session

eu_cn

Den här kakan placeras till följd av Twitter-integrering och delningsmöjligheter för sociala medier.

1 år

guest_id

Den här kakan placeras till följd av Twitter-integrering och delningsmöjligheter för sociala medier.

2 år

8. I vilken utsträckning utför vi webbplatsanalyser?

a) Google Analytics och DoubleClick

AVENTICS webbplats använder Google Analytics, ett webbanalyseringsverktyg från Google. Google kan nås på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics använder kakor. Allt vi har sagt hittills om kakor (se ovan) gäller även dessa kakor. Informationen om hur du använder vår webbplats som har skapats av kakan skickas vanligen till USA och lagras på en Google-server där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer Google först att förkorta din IP-adress till Schweiz, medlemsländer i EU eller i andra konventionsstater i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast under exceptionella omständigheter kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda den här informationen på operatörens vägnar för att utvärdera hur du använder vår webbplats, jämföra rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla AVENTICS andra tjänster rörande webbplats- och Internetanvändning. IP-adressen som din webbläsare skickar via Google Analytics kombineras inte med annan data som finns hos Google. 

AVENTICS webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIP” för att försäkra oss om att endast förkortade IP-adresser behandlas och för att förhindra någon direkt korrelation med specifika personer. Det betyder att om uppgifterna kan användas för att identifiera dig utesluts den omedelbart och personuppgifterna raderas. 

I de exceptionella fall där personuppgifter skickas till USA omfattas Google av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ and https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Användningen av Google Analytics täcks av artikel 6.1 a GDPR där samtycke fås i förväg och artikel 6.1 f GDPR eftersom AVENTICS har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna i det här fallet. Vi använder Google Analytics för att regelbundet analysera hur vår webbplats används och för att förbättra den. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla syftet de samlades in för (i det här fallet generera och utvärdera statistik).

Du kan i dina webbläsarinställningar förhindra att kakor lagras, men då måste du vara medveten om att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbsidan. Du kan även förhindra att uppgifter (inklusive din IP-adress) som berör hur du använder webbplatsen och som samlas in av kakan skickas till eller behandlas av Google genom att ladda ner och installera följande webbläsar-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Du kan förhindra att kakor placeras genom att använda en opt-out-kaka. Om du vill förhindra att kakor placeras nästa gång du besöker AVENTICS webbplats, klicka här: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Google använder en DoubleClick-kaka på webbplatser i Google Network och för specifika Google-tjänster för att stödja AdWords-kunder och utgivare med att placera och hantera annonser på webben. När du kommer till en webbplats och ser eller klickar på en annons som har placerats där via en webbplats i Google Network kan en DoubleClick-kaka placeras i din webbläsare. DoubleClick-kaka-identifieraren som har tilldelats din webbläsare är samma som används när du besöker webbplatser där DoubleClick-annonseringsprogrammet används. Om din webbläsare redan har en DoubleClick-kaka kommer det inte att placeras ytterligare en DoubleClick-kaka. Mer information om användning av DoubleClick-kakor i samband med annonseringsprogrammet från DoubleClick finns i respektive FAQ-avsnitt på https://www.google.com/intl/se/policies/faq/. Om du inte vill ta del i detta kan du avaktivera det i annonsinställningarna (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=se).

Användningen av Double Click-kakor täcks av artikel 6.1 a GDPR där samtycke erhålles i förväg och artikel 6.1 f GDPR eftersom AVENTICS har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna i det här fallet. Vi använder Double Click för att regelbundet analysera hur vår webbplats används och för att förbättra den. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla syftet de samlades in för (i det här fallet generera och utvärdera statistik).

b) AdRoll-spårning

Vi använder tjänster från AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland, för att optimera annonsplacering för besökare.

Vår webbplats använder AdRolls ”retargeting” och ”prospecting”. Här tillhandahåller AdRoll riktade annonser baserat på hur du har surfat tidigare. Det betyder att efter att ha besökt AVENTICS webbplats kan AdRoll senare visa riktade annonser för AVENTICS när du surfar på Internet. 

När du är på AVENTICS webbplats placerar AdRoll en kaka i din webbläsare. Allt vi har sagt hittills om kakor (se ovan) gäller även dessa kakor. AdRoll använder den lagrade uppgifterna för att tillhandahålla riktade annonser för AVENTICS baserat på ditt surfningsbeteende. 

AdRoll samlar in följande typer av information och använder den i syftena som anges nedan:

 • Din aktivitet på vår webbplats, t.ex. ditt surfningsbeteende, när du var på vilken sida och vilka artiklar du har lagt i din virtuella varukorg.
 • Enhets- och webbläsarinformation, t.ex. din enhets IP-adress, kaka-strängdata och, för mobila enheter, typ av enhet som används och din enhets identifikation (t.ex. Apple IDFA/Android Advertising ID).
 • Uppgifter rörande onlineannonser som visas för dig, t.ex. var och hur ofta vi har visat en annons och om du har svarat på den.
 • Uppgifter från partners inom området digitala annonser, t.ex. pseudonymiserade identifieringar av annonseringskunder, ditt kund-ID eller en identifiering länkad Zed en oläsbar version av din e-postadress. 
 • AdRoll använder den här informationen för att göra det möjligt för kunder som annonserar med AdRoll att optimera sina annonser för dig. AdRoll använder även uppgifterna för att köra, förbättra och utöka sina egna tjänster.

Under vissa förutsättningar kan AdRoll överföra informationen till andra länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. AdRoll kommer dock att vidta de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att en lämplig nivå av dataskydd upprätthålls. Om AdRoll exempelvis skickar dina uppgifter till USA vidtar AdRoll extra åtgärder, t.ex. att om nödvändigt ingå EU-kompatibla dataöverföringsavtal med dataimportören.

Du kan välja att inte få riktade annonser från AdRoll eller på AdRolls vägnar genom att ändra dina webbläsarinställningar (”opt-out”). Dessutom kan du undvika att uppgifter relaterande till användning av webbplatsen samlas in av kakor, liksom att AdRoll behandlar dessa uppgifter genom att avaktivera AdRolls kakor enligt följande:

Om du raderar kakor på din enhet måste du invända igen nästa gång du använder den. Om du använder flera webbläsare eller enheter måste du använda ”opt-out” för varje webbläsare och enhet.

Användningen av AdRoll täcks av artikel 6.1 a GDPR där samtycke fås i förväg och artikel 6.1 f GDPR eftersom AVENTICS i det här fallet har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Vi kommer endast att behandla dina uppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet de samlades in för.

Ytterligare information om personuppgifter finns på https://www.adroll.com/en-GB/about/privacy

9. Utlämnande av uppgifter till tredje part

a) Allmän information

Vi kommer endast att lämna vidare dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, affärspartners, anslutna företag och andra tredje parter i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgiftsskydd. 

Vi kan komma att lämna vidare personuppgifter till tjänsteleverantörer som arbetar på våra vägnar vilket kräver att de utför tjänster i vårt namn (beställd databehandling). De här tjänsteleverantörerna kan vara anslutna företag till AVENTICS eller externa tjänsteleverantörer. I det här sammanhanget följer vi stränga nationella och europeiska dataskyddsbestämmelser. De tjänsteleverantörerna är bundna av våra instruktioner och omfattas av stränga avtalsbegränsningar rörande behandling av personuppgifter. Följaktligen kan uppgifter endast behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster i vårt namn eller för att uppfylla lagstadgade krav. Vi avtalar detaljerat och i förväg våra tjänsteleverantörers rättigheter och skyldigheter i förhållande till personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller i rättsliga förfaranden eller för att leverera och hantera våra produkter och tjänster. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut information till brottsbekämpande organ eller andra offentliga myndigheter. Vi har också behörighet att lämna ut uppgifter om det är nödvändigt för samarbete och därigenom tillhandahålla AVENTICS-tjänster till dig eller om du ger ditt samtycke till sådan utlämning. Det går sällan att undvika utlämning i samband med skatterevisioner.

b) Teknisk support och implementering av webbplatsen

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Tyskland (”AVENTICS GmbH”) stöder oss för teknisk support och implementering av webbplatsen. AVENTICS GmbH får endast få tillgång till uppgifter inom ramen för våra instruktioner (orderbehandling). Därvid följer vi de strikta gällande nationella och europeiska dataskyddsbestämmelserna. AVENTICS GmbH omfattas av våra instruktioner och strikta avtalsbegränsningar för behandling av personuppgifter. I enlighet med detta är behandling endast tillåtet om det är nödvändigt för att utföra tjänsten på våra vägnar eller uppfylla lagstadgade krav. Vi bestämmer i förväg exakt vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer kommer att ha när det gäller personuppgifter. AVENTICS GmbH vidtar även strikta tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. AVENTICS GmbH kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part såvida inte sådan utlämning är nödvändig för att fullföra den överenskomna tjänsten eller AVENTICS GmbH måste göra det för att följa lagen eller en giltig och bindande instruktion utfärdad av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet. Uppgifterna som överförs i det syftet är begränsad till det nödvändiga minimibehovet.

Att använda support från AVENTICS GmbH täcks av artikel 6.1 f GDPR eftersom AVENTICS i det fallet har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Syftet med databehandlingen är att AVENTICS GmbH implementerar och kontinuerligt underhåller vår webbplats. Mer information om AVENTICS GmbHs dataskydd finns på: www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/ &nbsp;

c) Webbhotell

Vår webbplats drivs av SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Tyskland (”SPIRIT/21”) och därmed lagras dina uppgifter där. SPIRIT/21 får endast använda uppgifterna i enlighet med instruktioner från oss (orderbehandling). SPIRIT/21 vidtar även strikta tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. SPIRIT/21 lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredje part så vida det inte är nödvändigt för att fullgöra den överenskomna tjänsten eller om SPIRIT/21 måste göra det enligt lag eller en giltig och bindande instruktion utfärdad av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet. Uppgifterna som tillhandahålls i det syftet begränsas till det nödvändiga minimibehovet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f GDPR. Syftet med att behandla uppgifterna är att vår partner gör det möjligt för oss att använda dess servrar. Vi lagrar bara uppgifterna under så lång tid som krävs för att uppfylla det syftet.

Mer information från SPIRIT/21 om dataskydd finns på: www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Säkerhet

Vi vidtar säkerhetstekniska åtgärder för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar från manipulation, förlust, förstörelse, obehörig tillgång eller obehörigt utlämnande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt utifrån den tekniska utvecklingen.

För vissa funktioner som är tillgängliga på den här webbplatsen kan det vara nödvändigt för oss att använda krypteringsteknologier för att skydda dig och/eller din användning av användar-ID och lösenord när du har skapat ett användarkonto. Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda ditt användar-ID, lösenord och din användarkontoinformation genom att använda en SSL-anslutning. Följaktligen krypteras ditt användar-ID, lösenord och din användarkontoinformation med en SSL-anslutning och förväntas inte läsas i en förståelig form när de kommer till den här webbplatsen. Dock är det du som har det slutgiltiga ansvaret att skydda ditt användar-ID, lösenord och din användarkontoinformation från att utlämnas till tredje part och du har inte tillstånd att kringgå användningen av de nödvändiga krypteringsteknologierna. Du godkänner: (a) att omedelbart informera AVENTICS om alla former av obehörig användning av ditt användar-ID, lösenord och/eller användarkonto, och/eller om alla andra säkerhetsöverträdelser och (b) att logga ut från ditt användarkonto i slutet av varje session. Även om vi kan tillhandahålla vissa krypteringsteknologier och använda andra rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda din konfidentiella information och tillhandahålla lämplig säkerhet, kan vi inte garantera att information som överförs via Internet är säker eller att sådana överföringar är fria från förseningar, avbrott, avlyssning eller fel. 

11. Information från privatpersoner under 18

Den här webbplatsen är inte avsedd eller utformad för att locka personer under arton års ålder (18). Vi samlar inte in personligt identifierbara uppgifter från personer som vi vet är yngre än arton år (18). Om vi får veta att en användare som är yngre än arton år (18) offentligt postar eller delar personligt identifierbar information på eller genom den här webbplatsen kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att blockera den användaren från att komma åt de delarna av den här webbplatsen. 

12. Integritet utanför den här webbplatsen

Den här webbplatsen kan ha länkar till andra webbplatser, inklusive länkar till tredjepartstjänsteleverantörer. AVENTICS är inte och kan inte vara ansvarig för integritetspraxis eller innehåll på någon av dessa andra sidor. Bortsett från avtal med vissa välrenommerade organisationer och företag och förutom tredjepartstjänsteleverantörer vars tjänster du frivilligt väljer att använda, delar vi inte de personuppgifter du ger oss med någon av de webbplatser till vilka den här webbplatsen länkar, även om vi kan dela aggregerad, icke personligt identifierbara uppgifter med dessa andra webbplatser. Kontroller dessa andra webbplatser för att fastställa deras integritetspolicy och dina rättigheter enligt dem. 

13. Ändringar i den här policyn

Vi kan uppdatera den här integritetspolicyn emellanåt. Därför rekommenderar vi att du regelbundet läser igenom den här integritetspolicyn för att försäkra dig om att du känner till vår dataskyddspraxis. Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 18 maj, 2018.