Informacje prawnicze i GTC

AVENTICS Sp. z o.o. - Polityka Ochrony Prywatności

1. Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie witryny internetowej AVENTICS Sp. z o.o. ("AVENTICS") oraz Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i produktami. Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, jak również bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych jest dla nas ważną kwestią, którą uwzględniamy w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszej witrynie internetowej przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami ustawowymi. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są nieodłączną częścią polityki naszego przedsiębiorstwa.

Witryna internetowa AVENTICS może zawierać łącza do witryn internetowych innych oferentów albo innych przedsiębiorstw AVENTICS, których nie obejmuje niniejsza polityka ochrony prywatności. 

2. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

AVENTICS Sp. z o.o. ("administrator") odpowiada za ochronę danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("RODO") oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów UE o ochronie danych.

W przypadku pytań, uwag albo krytyki odnoszącej się do ochrony danych i do naszej witryny internetowej prosimy o kontakt pod:

AVENTICS Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49, 
02-495 Warszawa

Nr telefonu: 0048 22 3807510
E-mail: Pneumatyka.aventics(at)emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland prowadzi witrynę internetową AVENTICS Sp. z o.o. i przetwarza dane osobowe w imieniu AVENTICS Sp. z o.o. (przetwarzanie danych na zlecenie).

3. W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, może w przypadku pytań i uwag w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

AVENTICS SAS
Data privacy officer (Inspektor ochrony danych)
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
Francja

Nr telefonu: +33 6 230 67 097
E-mail: cso.aventics(at)emerson.com

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane i jak długo są one przez nas przechowywane?

a) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera a) RODO.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. Powyższe ma również zastosowanie do operacji przetwarzania danych koniecznych jeszcze przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jest artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych, które jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, jest artykuł 6 ustęp 1 litera d) RODO.

Artykuł 6 ustęp 1 litera f) jest podstawą prawną dla przetwarzania danych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

b) Okres przechowywania danych i usuwanie danych

Wszelkie gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez nas dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko tak długo, jak długo istnieje cel takiego przechowywania. Przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone albo uniemożliwione jak tylko ustanie cel, dla którego dane te są przez nas gromadzone.

Możliwe jest jednakże, że przepisy prawa europejskiego, mające zastosowanie przepisy prawa narodowego, albo inne przepisy, mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania danych, które przetwarzaliśmy, przez dłuższy okres czasu. Państwa 

dane usuniemy, albo uczynimy je niedostępnymi, gdy upłyną takie okresy przechowywania.

5. Jakie mają Państwo prawa?

Na użytek RODO są Państwo osobą, której dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzanych przez nas Państwa danych. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa wobec AVENTICS:

a) Prawo do żądania dostępu do informacji dotyczących przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo do żądania informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo do informacji o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

b) Prawo do sprostowania 

Mają Państwo prawo do żądania od AVENTICS sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą, i/lub do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać od AVENTICS ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

d) Prawo do usunięcia danych

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest konieczne.

e) Prawo do poinformowania

Jeżeli skorzystali Państwo ze swojego prawa do żądania od AVENTICS sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, AVENTICS musi o takim sprostowaniu, usunięciu danych osobowych albo ograniczeniu ich przetwarzania poinformować wszystkich odbiorców, którym te dane osobowe zostały ujawnione, chyba że wykaże, że jest to niemożliwe albo wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

f) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane, które Państwa dotyczą, które dostarczyli Państwo firmie AVENTICS, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają również Państwo prawo w pewnych okolicznościach przesłać te dane innemu przedsiębiorstwu, bez przeszkód ze strony firmy AVENTICS, której dostarczono te dane. 

g) Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

AVENTICS nie wolno już będzie w takim wypadku przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że AVENTICS wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Jeżeli podejmiemy działania marketingowe dotyczące Państwa, mają Państwo w każdym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do takich celów reklamowych. O swoim sprzeciwie mogą Państwo nas poinformować na adres:

AVENTICS Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49, 
02-495 Warszawa

Tel: 0048 22 3807510
E-mail: Pneumatyka.aventics(at)emerson.com

h) Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do poinformowania AVENTICS w każdym momencie o wycofaniu Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody dotyczącej ochrony danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

i) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza rozporządzenie RODO. 

6. Jakiego rodzaju dane gromadzimy i wykorzystujemy?

a) Odwiedziny na naszej witrynie internetowej

Nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z Państwa systemu komputerowego przy każdych odwiedzinach naszej witryny internetowej. 

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie używanej przez Państwa przeglądarki internetowej
 • Informacje o Państwa systemie operacyjnym
 • Informacje o Państwa dostawcy usług internetowych
 • Państwa adres IP
 • Data i godzina Państwa wizyty na naszej witrynie internetowej
 • Informacja o witrynie internetowej z której dotarli Państwo na naszą witrynę internetową
 • Informacja o witrynie internetowej z którą łączą się Państwo z naszej witryny internetowej 

Informacje gromadzone o Państwu przechowywane są w plikach-dziennikach. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi. 

Podstawę prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików-dzienników stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu danych, o których jest mowa, ponieważ adres IP musi być tymczasowo przechowywany przez system w celu dostarczenia witryny internetowej na Państwa komputer. Państwa adres IP musi być przechowywany tak długo, jak długo serfują Państwo na naszej witrynie internetowej.

Dane przechowywane są w plikach-dziennikach w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej. Informacja ta jest również wykorzystywana do optymalizacji naszej witryny internetowej i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego. Pliki-dzienniki nie są analizowane do celów marketingowych. Dane zostaną usunięte albo zmodyfikowane w taki sposób, żeby nie można było ich przypisać do Państwa, jak tylko przestaną być potrzebne do celów, o których jest tutaj mowa. Dane przechowywane w plikach-dziennikach kasowane są po upływie siedmiu dni. 

b) Konto osobiste i zamówienia internetowe składane w AVENTICS

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej witrynie internetowej, jeżeli pragną Państwo składać bezpośrednie zamówienia internetowe. W przypadku, gdy zarejestrują się Państwo na naszej witrynie internetowej, przetwarzali będziemy w pierwszej kolejności następujące dane:

 • Państwa pełne imię i nazwisko
 • Państwa służbowy adres e-mail 
 • Kraj pochodzenia Państwa przedsiębiorstwa
 • Państwa identyfikator użytkownika (ID)

W chwili złożenia pierwszego zamówienia, przetwarzamy również:

 • Nazwę Państwa przedsiębiorstwa
 • Adres Państwa przedsiębiorstwa
 • Państwa służbowy numer telefonu
 • Region w którym znajduje się Państwa przedsiębiorstwo (dla każdego kraju - USA, itp.)
 • Informacje o płatnościach Państwa przedsiębiorstwa
 • Pozyskujemy również wyciąg z rejestru, który porównujemy z danymi, które nam Państwo przekazali
 • AVENTICS przeprowadza również ocenę wiarygodności kredytowej na podstawie przekazanych nam przez Państwa danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z utworzeniem profili użytkownika na naszej witrynie internetowej jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo lub odpowiednio Państwa przedsiębiorstwo, albo artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, gdy wyrazili Państwo zgodę. 

AVENTICS tworzy profile użytkownika w celu umożliwienia Państwu przechowywania i wykorzystania Państwa danych do zakupów dokonywanych w późniejszym czasie. Dane kontaktowe z Państwem wykorzystywane są również w przypadku pojawienia się jakichś problemów z dostawą, do obsługi zwrotów i do wysyłania wiadomości tekstowych, gdy chcą być Państwo informowani o statusie dostawy Państwa zamówienia. Możemy również przetwarzać przekazane przez Państwa dane do informowania o innych interesujących produktach z naszej oferty oraz do wysyłania wiadomości e-mail zawierających informacje techniczne.

Państwa dane usuniemy jak tylko nie będą one już istotne do wykonania umowy. Przechowywanie Państwa danych osobowych, jako naszego partnera handlowego, może być również konieczne w celu wypełnienia obowiązków umownych albo prawnych po zakończeniu umowy. Prawo handlowe i podatkowe nakłada na nas obowiązek przechowywania Państwa adresu, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Ograniczamy jednakże przetwarzanie danych, tj. po upływie dwóch lat Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie do wypełnienia zobowiązań prawnych.

c) Formularz kontaktowy

Mogą Państwo nawiązać z nami kontakt na drodze elektronicznej korzystając z formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej drogi kontaktu, wpisane przez Państwa dane zostaną do nas wysłane i będą u nas przechowywane. Odnosi się to w szczególności do następujących danych:

 • Państwa pełne imię i nazwisko
 • Państwa adres e-mail
 • Kraj pochodzenia Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa 

Następujące dane są również zapisywane w chwili wysłania przez Państwa wiadomości:

 • Państwa adres IP 
 • Data i godzina nawiązania przez Państwa kontaktu

W przypadku udzielenia zgody podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, a alternatywnie artykuł 6 ustęp 1 litera b) albo f) RODO.

Wpisane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Dane usuwane są jak tylko nie będą już potrzebne do celu, do którego zostały zgromadzone i pod warunkiem, że nie są przedmiotem żadnych zobowiązań prawnych w zakresie ich archiwizacji. Cel uważa się za spełniony, gdy konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersację uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności jest oczywiste, że sprawa będąca przedmiotem dyskusji została ostatecznie wyjaśniona. 

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę udzieloną AVENTICS na przetwarzanie i każde inne wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana. Wszelkie dane osobowe, które przechowywane są w wyniku nawiązania kontaktu z nami, są następnie usuwane, o ile ich zachowania nie wymagają przepisy prawa i gdy nie występują żadne inne podstawy prawne do przetwarzania tych danych.

W momencie dostarczania Państwa wiadomości gromadzone są następujące dane:

 • Państwa adres IP
 • Data i godzina Państwa wiadomości

Powyższe dane osobowe przetwarzane podczas ich transmisji wykorzystywane są do zapobieżenia nadużywaniu formularza kontaktowego i w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego. Inne dane osobowe gromadzone w trakcie transmisji zostaną usunięte najpóźniej po upływie [siedmiu] dni. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera b) albo f) RODO.

d) Reklama e-mailowa / newsletter

Na witrynie internetowej AVENTICS mogą Państwo zaprenumerować bezpłatny newsletter. Dane wpisane przez Państwa przy zapisywaniu się na newslettera są do nas przesyłane. Takimi danymi są zwykle:

 • Państwa adres e-mail
 • Państwa imię i nazwisko
 • Państwa adres

Państwa adres e-mail potrzebujemy do wysyłania newslettera do Państwa. Wszystkie inne informacje przekazują Państwo dobrowolnie.

Korzystamy z procedury podwójnego sprawdzania procesu (double opt-in) zapisu na naszego newslettera. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się prześlemy Państwu e-mail na podany przez Państwa adres e mail z prośbą o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie potwierdzą Państwo rejestracji, przetwarzanie Państwa informacji zostanie ograniczone i ulegną one automatycznemu usunięciu po upływie miesiąca. Przechowujemy również Państwa adres IP i godzinę Państwa rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest wykazanie, że dokonali Państwo rejestracji, oraz wyjaśnienie wszelkich możliwych nadużyć Państwa danych osobowych.

Po otrzymaniu od Państwa potwierdzenia będziemy przechowywali Państwa adres 

e-mail i inne informacje w celu informowania Państwa o naszych podzespołach i systemach pneumatycznych, a także o usługach powiązanych, a gdy będzie to konieczne, zaprosimy Państwa drogą e-mailową do udziału w badaniach ankietowych, albo poinformujemy Państwa o naszych nowych produktach i zmianach naszych usług. Udział w takich aktywnościach jest całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo w każdym momencie wysłać nam wiadomość, żebyśmy nie wykorzystywali Państwa danych do takich celów. W takim wypadku prosimy o kontakt z nami, jako z administratorem. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 a) RODO. Państwa dane usuniemy jak tylko subskrypcja newslettera zostanie zakończona przez Państwa albo przez nas. 

Subskrypcję newslettera mogą Państwo zakończyć w każdej chwili wycofując swoją zgodę. Każdy newsletter zawiera łącze, klikając na które mogą Państwo automatycznie zrezygnować z subskrypcji. Alternatywnie mogą Państwo przesłać nam e-mail na adres pneumatyka.aventics@emerson.com albo wiadomość do administratora, o którym mowa powyżej w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. 

e) Wysyłka katalogów

Jako zarejestrowany klient mogą Państwo otrzymywać od nas katalogi. W katalogach pragniemy poinformować Państwa o naszych aktualnych produktach i usługach. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać katalogów, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw.

7. W jakim zakresie korzystamy z plików cookie?

Ilekroć korzystają Państwo z witryny internetowej AVENTICS, oprócz danych opisanych powyżej różne rodzaje plików cookie wykorzystywane są i zapisywane na Państwa komputerze. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi instalowanymi na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym ilekroć odwiedzą Państwo witrynę internetową AVENTICS. Takie pliki cookie przesyłają do nas różnego rodzaju informacje. 

Korzystamy z następujących typów plików cookie:

 • Pliki cookie są czasem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej. Instalując pliki cookie możemy na przykład stwierdzić, że odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową.
 • Pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie usług przyjaznych dla użytkownika, które bez zainstalowania plików cookie byłyby wręcz niemożliwe. 
 • Pliki cookie pozwalają na optymalizację informacji i oferty naszej witryny internetowej w celu spełnienia potrzeb użytkownika. Jak była już o tym mowa, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przy kolejnych odwiedzinach naszej witryny internetowej. Pozwala to nam na ułatwienie Państwu korzystania z naszej witryny internetowej.
 • Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej. Możliwe jest na przykład określenie liczby użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową oraz tego, które części witryny można by ulepszyć. Analizy takiego rodzaju nie tworzą żadnego rodzaju powiązań pomiędzy Państwem a statystykami opracowanymi na podstawie gromadzonych danych. Poinformujemy Państwa o tym, gdy pliki cookie wykorzystywane będą do analizy witryn internetowych. 

Zanim w ogóle będzie możliwe wejście na naszą witrynę internetową, poprosimy Państwa o udzielenie zgody na zainstalowanie plików cookie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO. Niezależnie od powyższego, korzystanie z plików cookie uzasadnione jest również na mocy artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Korzystamy z danych gromadzonych przez pliki cookie tak długo, jak jest to konieczne dla celu ich gromadzenia.

Pliki cookie przechowywane będą na Państwa komputerze. W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję, czy chcą usunąć pliki cookie ze swojego komputera. Mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce w celu określenia, czy transmisja do nas plików cookie z Państwa komputera ma zostać wyłączona, ograniczona lub czy pliki cookie mają zostać kompletnie usunięte. W przypadku wyłączenia wszystkich plików cookie z naszej witryny internetowej nie będzie dłużej możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej. 

Poniższe zestawienie zawiera więcej informacji o wyłączaniu lub zarządzaniu Państwa ustawieniami plików cookie w używanej przez Państwa przeglądarce:

Poniżej zamieszczamy zestawienie faktycznie używanych przez nas plików cookie:

Plik cookie

Funkcja

Okres przechowywania pliku cookie

TYPO3

Cooki do loginu redakcyjnego

1 rok

Cookie Notification

Przechowuje ustawienie, czy użytkownik zgodził się na korzystanie z plików cookie, czy nie.

1 rok

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 rok

Single Sign On

SecureSessionId

1 rok

Single Sign On

SID

1 rok

SSOID

Zawiera ID sesji oraz ID bieżącego kanału

1 dzień

 INKASLOGIN

INKAS login do starego protokołu LDAP

sesja przeglądarki

INKASSID

Obsługa sesji INKAS (tylko dla interfejsu COMPASS)

sesja przeglądarki

CFID/CFToken

Obsługa sesji ColdFusion (tylko konfiguratory VTS i FRL)

sesja przeglądarki

CylComputationSessionUUID

Identyfikacja wyniku wyszukiwania (tylko CylinderFinder)

sesja przeglądarki

AVTSGlobal

Wykorzystywany do powiadomienia użytkownika o korzystaniu z plików cookie jako część witryny internetowej wykorzystywana do Google Analytics oraz do przechowywania i aktualizacji unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony

1 rok

_ga

Wykorzystywany do Google Analytics oraz od rozróżnienia konkretnych użytkowników poprzez przypisanie wygenerowanego losowo numeru identyfikatora klienta. Zawarty jest w każdym żądaniu dostępu do strony witryny i wykorzystywany do liczenia odwiedzających, gromadzenia danych sesji i prowadzonej kampanii do raportów analitycznych witryny.

1 rok

_gid

Wykorzystywany przez Google Analitics do przechowywania i aktualizacji unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony

24 godziny

Lang

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową witryny internetowej

sesja przeglądarki

_gat or _dc_gtm_<property-id>

Wykorzystywany do ograniczania wskaźnika zapytań.

1 minuta

AMP_TOKEN

Zawiera token, który może być użyty do pobrania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID.

od 30 sekund do jednego roku

_gac_<property-id>

Zawiera informacje dla użytkownika związane z kampanią.

90 dni

_ _utma

Służy do odróżnienia użytkowników i sesji

2 lata od ustawienia/aktualizacji

_ _utmt

Wykorzystywany do ograniczania wskaźnika zapytań

10 minut

_ _utmb

Używany do określania nowych sesji / odwiedzin

30 minut od ustawienia/aktualizacji

_ _utmc

Używany do określania nowych sesji / odwiedzin

sesja przeglądarki

_ _utmz

Używany do określania nowych sesji / odwiedzin

6 miesięcy od ustawienia/aktualizacji

_ _utmv

Używany do przechowywania niestandardowych danych na poziomie użytkowników

2 lata od ustawienia/aktualizacji

_gat_UA-*

Wykorzystywany do Google Analytics oraz do ograniczania wskaźnika zapytań – ogranicza gromadzenie danych na witrynach o dużym ruchu.

1 minuta

_twitter_sess

Opis: Ten plik cookie ustawiany jest do integracji z Twitterem i dzielenia się możliwościami z mediami społecznościowymi

sesja

eu_cn

Ten plik cookie ustawiany jest do integracji z Twitterem i dzielenia się możliwościami z mediami społecznościowymi

1 rok

guest_id

Ten plik cookie ustawiany jest do integracji z Twitterem i dzielenia się możliwościami z mediami społecznościowymi

2 lata

8. W jakim zakresie przeprowadzamy analizy witryny internetowej?

a) Google Analytics oraz DoubleClick

Nasza witryna internetowa AVENTICS korzysta z Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego Google. Kontakt z Google możliwy jest pod adresem Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics korzysta z plików cookie. Wszystko, co dotychczas pisaliśmy o plikach cookie (zobacz powyżej) dotyczy również tych plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej są zwykle przesyłane i przechowywane na serwer Google w USA. Gdy na tej witrynie internetowej aktywna jest anonimizacja adresu IP, Google dokona najpierw skrócenia Państwa adresu IP w Szwajcarii, w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych okolicznościach cały adres IP wysyłany będzie na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Google wykorzysta te informacje działając w imieniu operatora do oceny sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz w celu świadczenia na rzecz AVENTICS innych usług związanych z witryną i korzystaniem z internetu. Adres IP wysyłany przez Państwa przeglądarkę przez Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. 

Nasza witryna internetowa AVENTICS korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIP" w celu zagwarantowania, że przetwarzane będą wyłącznie skrócone adresy IP oraz w celu uniemożliwienia bezpośredniego powiązania z konkretną osobą. Oznacza to, że jeżeli dane mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Państwa, zostanie to natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną usunięte. 

W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe przesyłane są do USA, firma Google poddała się przepisom EU-US Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/  oraz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, gdy z góry uzyskano zgodę, oraz artykuł 6 ustęp 1 litera f), ponieważ AVENTICS posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tym przypadku. Korzystamy z Google Analytics do analizowania korzystania z naszej witryny internetowej i do ciągłego jej doskonalenia. Będziemy przetwarzali Państwa dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia celu ich gromadzenia (w tym przypadku sporządzania i oceny analiz statystycznych).

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w celu zapobieżenia instalowania plików cookie; jednakże należy w takim wypadku pamiętać o tym, że nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z funkcji witryny internetowej. Mogą Państwo również zapobiec wysyłaniu do Google albo przetwarzaniu przez Google danych (wraz z Państwa adresem IP), które dotyczą korzystania przez Państwa z witryny internetowej i gromadzone są przez plik cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie korzystając z pliku opt-out cookie. Jeżeli chcą Państwo zapobiec instalowaniu plików cookie podczas następnych odwiedzin witryny AVENTICS, prosimy o kliknięcie tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Google wykorzystuje plik DoubleClick cookie na witrynach internetowych w sieci Google Network oraz do specjalnych usług Google w celu wsparcia klientów i wydawców AdWords przy umieszczaniu i zarządzaniu reklamami w sieci. W przypadku wejścia na witrynę internetową i wyświetlenia albo kliknięcia na reklamę zamieszczoną poprzez witrynę sieci Google Network, w Państwa przeglądarce może zostać umieszczony plik DoubleClick cookie. Identyfikator pliku DoubleClick cookie przypisany do Państwa przeglądarki jest taki sam, jak w przypadku odwiedzin witryn internetowych, w których wykorzystywany jest program reklamowy DoubleClick. Jeżeli Państwa przeglądarka posiada już plik DoubleClick cookie, nie będzie dołączany jeszcze jeden plik DoubleClick cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików DoubleClick coockie w powiązaniu z programem reklamowym DoubleClick można znaleźć w sekcji FAQ (najczęściej zadawane pytania) https://www.google.com/intl/pl/policies/faq/. Jeżeli nie życzą sobie Państwo brać udziału w tym przedsięwzięciu, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w ustawieniach reklam (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=pl).

Podstawę prawną do korzystania z plików Double-Click cookie stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, gdy z góry uzyskano zgodę, oraz artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, ponieważ AVENTICS posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tym przypadku. Korzystamy z Double Click do analizowania korzystania z naszej witryny internetowej i do ciągłego jej doskonalenia. Będziemy przetwarzali Państwa dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia celu ich gromadzenia (w tym przypadku sporządzenia i oceny analiz statystycznych).

b) Usługa śledzenia AdRoll

Korzystamy z usług AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia, w celu optymalizacji umieszczania reklam dla odwiedzających.

Nasza witryna internetowa korzysta z "retargetingu" i "prospectingu” oferowanych przez AdRoll. AdRoll dostarcza ukierunkowane reklamy bazując na danych z przeglądarki. Oznacza to, że po Państwa odwiedzinach na witrynie internetowej AVENTICS, AdRoll może później dostarczać Państwu ukierunkowane reklamy AVENTICS podczas serfowania przez Państwa po internecie. 

Podczas Państwa odwiedzin na witrynie AVENTICS AdRoll umieści plik cookie w Państwa przeglądarce. Wszystko, co dotychczas pisaliśmy o plikach cookie (zobacz powyżej) dotyczy również tych plików cookie. AdRoll wykorzystuje zgromadzone dane w celu dostarczenia ukierunkowanych reklam AVENTICS bazując na Państwa zachowaniu się w sieci. 

AdRoll gromadzi następujące typy informacji i wykorzystuje je do następujących celów:

 • Państwa aktywność na naszej witrynie internetowej, taka jak sposób korzystania przez Państwa, kiedy i na jakie strony wchodzili Państwo oraz jakie artykuły umieszczali Państwo w Państwa internetowym koszyku na zakupy;
 • Informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak adres IP Państwa urządzenia, dane tekstowe pliku cookie, natomiast dla urządzeń mobilnych typ urządzenia a także identyfikator Państwa urządzenia (np. identyfikator Apple IDFA / Android Advertising ID);
 • Dane mające związek z pokazywanymi Państwu w internecie reklamami, np. gdzie i jak często umieszczaliśmy reklamę i czy Państwo na nią odpowiedzieli;
 • Dane od partnerów w dziedzinie reklam cyfrowych, takie jak pseudonimizowane identyfikatory reklamowe klientów, Państwa identyfikator klienta (ID) albo identyfikator powiązany z niemożliwą do odczytu wersją Państwa adresu e-mail; 
 • AdRoll wykorzystuje te informacje w celu umożliwienia klientom reklamowym AdRoll optymalizacji swoich reklam skierowanych do Państwa. AdRoll wykorzystuje również te dane do realizacji, doskonalenia i rozszerzania swoich własnych usług.

W pewnych okolicznościach AdRoll może przesyłać informacje do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. AdRoll podejmie jednakże wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku, gdy na przykład AdRoll wysyłał będzie Państwa dane do USA, wtedy AdRoll podejmie dodatkowe środki, takie jak zawarcie w razie konieczności z importerem danych umowy o przesyłaniu danych zgodnej z przepisami UE.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam dostarczanych przez AdRoll albo w imieniu AdRoll poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki (“opt-out”). Dodatkowo mogą Państwo uniknąć gromadzenia przez pliki cookie danych o sposobie korzystania przez Państwa z witryn internetowych, a także przetwarzania tych danych przez AdRoll, wyłączając pliki cookie AdRoll w następujący sposób:

 • Mogą Państwo kliknąć na niebieski symbol, który normalnie pojawia się w  narożniku reklam obsługiwanych przez AdRoll, albo 
 • mogą Państwo kliknąć tutaj https://app.adroll.com/optout/safari.

W przypadku usunięcia plików cookie z Państwa urządzenia konieczny będzie ponowny sprzeciw przy następnym korzystaniu z witryny. Gdy używają Państwo różnych przeglądarek lub urządzeń, konieczne jest korzystanie z "opt-out” na każdej przeglądarce i każdym urządzeniu.

Podstawę prawną do korzystania z AdRoll stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, gdy z góry uzyskano zgodę, oraz artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, ponieważ AVENTICS posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tym przypadku.

Będziemy przetwarzali Państwa dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia celu ich gromadzenia.

Więcej informacji o ochronie danych przez AdRoll dostępnych jest na  https://www.adrollgroup.com/privacy.

9. Ujawnianie danych osobom trzecim

a) Informacje ogólne

Państwa dane osobowe ujawniali będziemy wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem o ochronie danych dostawcom usług, partnerom handlowym, przedsiębiorstwom powiązanym i innym stronom trzecim. 

Możemy ujawnić dane osobowe usługodawcom działającym w naszym imieniu, którzy są nam potrzebni do świadczenia usług w naszym imieniu (przetwarzanie danych na zlecenie). Usługodawcy ci mogą być przedsiębiorstwami powiązanymi z AVENTICS albo usługodawcami zewnętrznymi. W tym kontekście przestrzegamy surowych przepisów krajowego i europejskiego prawa o ochronie danych. Usługodawcy ci związani są naszymi poleceniami oraz są podmiotem surowych ograniczeń umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym dane mogą być przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu albo w celu wypełnienia wymogów przepisów prawa. Precyzyjnie określamy z góry prawa i obowiązki naszych usługodawców odnoszące się do danych osobowych.

Możemy ujawnić dane osobowe stronie trzeciej w przypadku, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa albo procedury prawne, albo w celu dostawy i zarządzania naszymi produktami i usługami. Możemy również zostać zobowiązani do przekazania informacji organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa albo innym władzom publicznym. Uprawnieni jesteśmy również do udostępnienia danych w przypadku, gdy ujawnienie informacji konieczne jest na potrzeby współpracy, a zatem świadczenia usług AVENTICS na rzecz Państwa, albo gdy wyrażą Państwo zgodę na takie ujawnienie. Ujawnienia danych nie da się również z reguły uniknąć w trakcie kontroli podatkowych.

b) Pomoc techniczna i implementacja witryny internetowej

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Niemcy ("AVENTICS GmbH") udziela nam wsparcia technicznego i przy implementacji witryny internetowej. AVENTICS GmbH ma dostęp wyłącznie do danych objętych zakresem naszych instrukcji (przetwarzanie na zlecenie). W tym kontekście przestrzegamy obowiązujących surowych przepisów krajowego i europejskiego prawa o ochronie danych. AVENTICS GmbH podlega naszym poleceniom oraz surowym ograniczeniom umownym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym przetwarzanie dozwolone jest wyłącznie wtedy, gdy jest konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu, albo w celu spełnienia wymogów prawa. Z góry dokładnie określamy, jakie prawa i obowiązki mają nasi usługodawcy w odniesieniu do danych osobowych. AVENTICS GmbH stosuje również surowe środki techniczne do ochrony Państwa danych osobowych. AVENTICS GmbH nie ujawni Państwa danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem, gdy takie ujawnienie konieczne jest w celu świadczenia uzgodnionych usług, albo gdy AVENTICS GmbH musi to uczynić w celu spełnienia wymogów prawa albo wypełnienia wiążących instrukcji wydanych przez władze rządowe albo organy regulacyjne. Przesyłane w takim celu dane ograniczane są do niezbędnego minimum.

Podstawę prawną dla korzystania ze wsparcia ze strony AVENTICS GmbH jest artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, ponieważ AVENTICS posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tym przypadku. Celem przetwarzania jest to, że AVENTICS GmbH wdraża i stale serwisuje naszą witrynę internetową. Więcej informacji o ochronie danych w AVENTICS GmbH dostępnych jest na:
https://www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/

c) Hosting

Hosting naszej witryny internetowej i w związku z tym również Państwa danych zapewnia SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Niemcy ("SPIRIT/21"). SPIRIT/21 może wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami (przetwarzanie na zlecenie). SPIRIT/21 stosuje również surowe środki techniczne do ochrony Państwa danych osobowych. SPIRIT/21 nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem, gdy takie ujawnienie konieczne jest w celu świadczenia uzgodnionych usług, albo gdy SPIRIT/21 musi to uczynić w celu spełnienia wymogów prawa albo wypełnienia wiążących instrukcji wydanych przez władze rządowe albo organy regulacyjne. Dane dostarczane w takim celu ograniczane są do minimum.

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Celem przetwarzania danych jest to, że nasz partner umożliwia nam korzystanie ze swoich serwerów. Dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Więcej informacji o ochronie danych w SIRIT/21 dostępnych jest na: https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich Państwa danych osobowych, którymi zarządzamy, przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych, albo przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone wraz z rozwojem techniki.

Do niektórych funkcji dostępnych na niniejszej witrynie internetowej możemy dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa wymagać korzystania z technologii szyfrowania i/lub korzystania z identyfikatora użytkownika oraz hasła po utworzeniu konta użytkownika. Podejmujemy racjonalne środki ostrożności w celu zachowania poufności Państwa identyfikatora użytkownika, Państwa hasła i informacji o Państwa koncie użytkownika korzystając z szyfrowanego połączenia SSL. W związku z powyższym Państwa identyfikator użytkownika, hasło i informacje o koncie użytkownika są szyfrowane poprzez korzystanie z połączenia SSL i nie mogą zostać odczytane w zrozumiałej formie podczas ich transmisji do niniejszej witryny internetowej. Jednakże to Państwo ponoszą ostateczną odpowiedzialność za ochronę Państwa identyfikatora użytkownika, hasła i informacji o koncie użytkownika przed ich ujawnieniem osobom trzecim i niedozwolone jest obchodzenie przez Państwa technologii szyfrowania, których stosowanie jest wymagane. Niniejszym zgadzają się Państwo na: (a) niezwłoczne powiadomienie AVENTICS o wszelkim nieuprawnionym użyciu Państwa identyfikatora użytkownika, hasła i/lub konta użytkownika, i/lub o innych naruszeniach bezpieczeństwa, oraz (b) zagwarantowanie, że wychodzili będą z Państwa konta użytkownika na końcu każdej sesji. O ile możemy zapewnić pewne technologie szyfrowania oraz korzystanie z innych racjonalnych środków ostrożności w celu ochrony Państwa poufnych informacji i zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że informacje przesyłane przez internet są bezpieczne, albo że takie transmisje nie ulegną opóźnieniu, przerwaniu, przechwyceniu lub błędowi. 

11. Informacje dla osób w wieku poniżej 18 lat

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły osiemnastego (18) roku życia. Nie gromadzimy żadnych danych umożliwiających identyfikację osób, o których wiemy, że nie ukończyły osiemnastego (18) roku życia. W przypadku, gdy dowiemy się, że jakiś użytkownik poniżej osiemnastego (18) roku życia publikuje lub dzieli się informacjami na naszej witrynie albo poprzez naszą witrynę, które można personalnie zidentyfikować, wtedy użyjemy racjonalnych środków w celu zablokowania takiemu użytkownikowi dostępu do takich obszarów niniejszej witryny. 

12. Prywatność poza niniejszą witryną internetową

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do różnych innych witryn internetowych, wraz z łączami do usługodawców trzecich. AVENTICS nie odpowiada i nie może odpowiadać ani za politykę ochrony prywatności, ani za treść takich witryn internetowych. Za wyjątkiem, gdy odbywa się to na podstawie umów z niektórymi uznanymi organizacjami i przedsiębiorstwami, a także za wyjątkiem świadczących usługi stron trzecich, na korzystanie z których usług zdecydowali się Państwo dobrowolnie, nie przekazujemy żadnych dostarczonych nam przez Państwa informacji osobowych witrynom internetowym, do której łącza znajdują się na niniejszej witrynie internetowej, choć możemy udostępniać takim witrynom dane, których nie można personalnie zidentyfikować. Prosimy o sprawdzenie takich witryn internetowych w celu zapoznania się z ich polityką prywatności oraz wynikającymi z niej Państwa prawami. 

13. Zmiany niniejszej polityki

Niniejszą Politykę Ochrony Prywatności możemy zmieniać od czasu do czasu. Dlatego zalecamy regularne czytanie niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w celu poznania naszych praktyk w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 18 maja 2018.

AVENTICS Sp. z o.o. - Polityka Ochrony Prywatności
Warunki korzystania z serwisu AVENTICS i GTC

Dziękujemy za odwiedzenie strony AVENTICS GmbH i za zainteresowanie naszą firmą i produktami.

 

Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej AVENTICS będą zapisywane, przetwarzane i przekazywane odpowiednio do grupowania firm, wyłącznie dla indywidualnego wsparcia, przekazywania informacji o produkcie lub składania ofert serwisowych. Oczywiście zapewniamy, że informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i naszymi zasadami dotyczącymi ochrony danych.

 

Pliki wg poniższych linków zawierają dalsze warunki prawne dotyczące dostępu do tych witryn i ich wykorzystania: