Legal information and GTC

AVENTICS AS databeskyttelsespolitikk

1. Innledning

Takk for at du besøker nettstedet til AVENTICS AS ("AVENTICS") og for interessen du viser for selskapet og produktene våre. Å beskytte personvernet ditt mens vi behandler personopplysninger, samt sikkerheten til alle forretningsdata, er viktig for oss, og vi tar hensyn til det i forretningsprosessene våre. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du besøker nettstedet vårt, konfidensielt og bare i samsvar med lover og forskrifter. Datasikkerhet og informasjonssikkerhet er en integrert del av selskapets policy.

Nettstedet til AVENTICS kan inneholde linker til nettstedene til andre leverandører eller andre AVENTICS-selskaper som uttrykkelig ikke dekkes av disse personvernvilkårene. 

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

AVENTICS AS ("kontrolløren") er ansvarlig for datasikkerheten slik den defineres i EUs Personvernforordning (General Data Protection Regulation, "GDPR") og i følge alle andre EU-datasikkerhetslover.

Hvis du har noen spørsmål, forslag eller kritikk knyttet til datasikkerhet og nettstedet vårt, kan du ta kontakt:

AVENTICS AS
Kveldroveien 7
1407 Vinterbro

Telefon: 64 91 8040
E-post: no.aventics(at)emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland driver nettstedet AVENTICS AS og behandler personopplysninger på vegne av AVENTICS AS (databehandling på oppdrag).

3. Slik kontakter du personvernombudet vårt

Enhver registrert (enhver som er påvirket) kan kontakte personvernombudet vårt med spørsmål og forslag når som helst. Personvernombudet vårt kan kontaktes på følgende måte:

AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
France

Telefon: +33 6 230 67 097
E-post: cso.aventics(at)emerson.com

4. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi opplysningene dine, og hvor lenge lagrer vi dem?

a) Juridisk grunnlag for behandlingen av personopplysninger 

Det juridiske grunnlaget for behandlingsoperasjoner som påvirker personopplysningene dine, er samtykket ditt som beskrevet i artikkel 6 (1) a) GDPR.

Det tilsvarende juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt, er artikkel 6 (1) b) GDPR. Det gjelder også alle behandlingsoperasjoner som er relevante før en kontrakt inngås. 

Det juridiske grunnlaget for behandling som er nødvendig for samsvar med de juridiske forpliktelsene våre, er artikkel 6 (1) c) GDPR.

Det juridiske grunnlaget for behandling av opplysninger som er nødvendige for å beskytte dine eller enn annen fysisk persons vitale interesser, er artikkel 6 (1) d) GDPR.

Artikkel 6 (1) f) er det juridiske grunnlaget for behandling som er nødvendig for formål som gjelder de legitime interessene til selskapet vårt eller en tredjepart, unntatt der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter har forrang foran slike interesser.

b) Lagringsperiode og sletting av data

Alle personopplysninger vi samler inn, behandler og lagrer vil bare bli lagret av oss så lenge det er et spesifikt formål for slik lagring. Behandlingen av opplysningene dine vil bli begrenset eller gjort utilgjengelig så snart det spesifikke formålet de ble lagret for, ikke gjelder lenger. 

Det er imidlertid mulig at europeiske forordninger, relevante nasjonale lover eller andre regler kan forplikte oss til å lagre opplysninger vi har behandlet, i en lengre periode. Vi vil slette opplysningene dine eller gjøre dem utilgjengelige når disse lagringsperiodene er utløpt. 

5. Hva er rettighetene dine?

I henhold til GDPR er du den registrerte for alle opplysningene dine som vi behandler. Som en registret har du følgende rettigheter i forhold til AVENTICS:

a) Rett til å be om tilgang til informasjon om behandling 

Du har en lovbeskyttet rett til å be om informasjon om vi behandler personopplysningene dine. Du har rett til å bli informert om omfanget av behandlingen vår av personopplysningene dine. 

b) Rett til korrigering 

Du har rett til å kreve at AVENTICS korrigerer unøyaktige personopplysninger om deg og/eller få gjort ufullstendige personopplysninger fullstendige. 

c) Rett til begrensning av behandling

Under visse omstendigheter har du rett til å kreve at AVENTICS begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

d) Rett til sletting

Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg, uten unødvendig opphold.

Retten til sletting gjelder ikke i den utstrekning behandling er nødvendig.

e) Rett til å bli informert

Hvis du har benyttet deg av retten til korrigering, sletting eller begrensning i forhold til AVENTICS, må AVENTICS formidle enhver korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling til enhver mottaker personopplysningene har blitt delt med, med mindre dette viser seg å være umulig eller krever urimelig innsats.

f) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene som gjelder deg, og som du har oppgitt til AVENTICS, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Under visse omstendigheter har du også rett til å overføre disse dataene til et annet selskap uten hindring fra AVENTICS, som personopplysningene ble oppgitt til. 

g) Rett til motsettelse

Av grunner som er knyttet til din bestemte situasjon har du når som helst rett til å motsette deg behandling av personopplysninger som gjelder deg, som er basert på punkt (f) i artikkel 6 (1) GDPR. 

AVENTICS kan da ikke lenger behandle personopplysningene som gjelder deg, med mindre AVENTICS fremlegger tungtveiende grunner for behandling som har forrang foran interessene, rettene og frihetene dine, eller for å fremlegge, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis vi er involvert i markedsføringsaktiviteter som gjelder deg, har du når som helst rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine for slike reklameformål. Du kan informere oss om slik motsettelse ved å kontakte oss på følgende måte:

AVENTICS AS
Kveldroveien 7
1407 Vinterbro
Norway

Tlf.: 64 91 80 40
E-post: no.aventics(at)emerson.com

h) Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å varsle AVENTICS når som helst om at du trekker tilbake erklæringen din om samtykke for datasikkerhet. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykke før det ble trukket tilbake.

i) Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten konsekvenser for eventuelle andre administrative eller juridiske tiltak har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten er du er bosatt, arbeider eller det påståtte bruddet fant sted, hvis du mener at behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, er et brudd på GDPR. 

6. Hvilken type personopplysninger samler vi inn og bruker?

a) Besøk på nettstedet vårt

Systemet vårt samler automatisk inn opplysninger og informasjon fra datasystemet ditt hver gang du besøker nettstedet vårt. 

Følgende opplysninger samles da inn:

 • informasjon om typen nettleser du bruker
 • informasjon om operativsystemet ditt
 • informasjon om Internett-leverandøren din
 • IP-adressen din
 • datoen og klokkeslettet for besøket på nettstedet vårt
 • informasjon om nettstedet du nådde nettstedet vårt fra
 • informasjon om nettstedet du går til fra nettstedet vårt 


Opplysningene vi samler inn om deg, lagres i loggfilene til systemet vårt. Disse opplysningene lagres ikke sammen med andre personopplysninger. 

Det juridiske grunnlaget for midlertidig lagring av opplysninger og loggfiler er artikkel 6 (1) f) GDPR. Vi har en legitim interesse av å samle inn og midlertidig lagre opplysningene som er nevnt, fordi IP-adressen må lagres midlertidig av systemet for å gi datamaskinen din tilgang til nettstedet. IP-adressen din må lagres så lenge du surfer på nettstedet vårt.

Opplysninger lagres i loggfiler for å sikre at nettstedet fungerer. Denne informasjonen brukes også til å optimalisere nettstedet vårt og garantere sikkerheten til informasjonsteknologisystemene våre. Loggfilene brukes ikke til markedsføringsformål. Opplysningene blir slettet eller endret på en måte som forhindrer at de kan tilordnes deg så snart de ikke lenger er nødvendige for formålene som er nevnt her. Opplysninger som er lagret i loggfiler, slettes etter sju dager. 

b) Personlig konto og bestillinger på Internett hos AVENTICS

Vi kan registrere på nettstedet vårt om du ønsker å bestille direkte på Internett. Når du registrerer deg på nettstedet vårt, behandler vi først følgende opplysninger:

 • ditt fulle navn
 • e-postadressen til bedriften din
 • opphavslandet til bedriften din
 • bruker-ID-en din

Når du foretar den første bestillingen, behandler vi også:

 • bedriften din
 • adressen til bedriften din
 • telefonnummeret til bedriften din
 • regionen bedriften din befinner seg i (for hvert land – USA osv.)
 • betalingsinformasjonen for bedriften din
 • Vi innhenter også et registerutdrag som vi sammenligner med opplysningene du har gitt oss.
 • AVENTICS utfører også vurderinger av kredittverdighet ved hjelp av opplysningene du har oppgitt til oss.

Behandlingen av opplysningene dine i forbindelse med oppretting av brukerprofiler for nettstedet vårt er basert på artikkel 6 (1) b) GDPR fordi slik behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt du eller bedriften din er en part i, eller artikkel 6 (1) a) GDPR basert på samtykket du har gitt. 

AVENTICS oppretter brukerprofiler for å gi deg mulighet til å lagre og bruke opplysningene dine for å foreta ytterligere kjøp på et senere tidspunkt. Kontakten med deg registreres også hvis det oppstår leveringsproblemer for å håndtere returleveringer og for å sende tekstmeldinger hvis du ønsker å bli informert om forsendelsesstatusen til bestillingen din. Vi kan også behandle opplysninger du har oppgitt til oss, for å informere deg om andre interessante produkter vi har i utvalget vårt, eller for å sende deg e-poster med teknisk informasjon.

Vi vil slette opplysningene dine så snart de ikke lenger er relevante for å oppfylle kontrakten. Det kan også være nødvendig å lagre personopplysningene dine som kontraktspartneren vår for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser etter at kontrakten er avsluttet. Forretnings- og skattelovgivning forplikter oss til å lagre adresse-, betalings- og bestillingsopplysningene dine i en periode på ti år. Vi begrenser imidlertid denne behandlingen, dvs. at opplysningene dine bare brukes til å oppfylle juridiske forpliktelser, etter to år.

c) Kontaktskjema

Du kan ta kontakt med oss elektronisk ved hjelp av kontaktskjemaet på nettstedet vårt. Hvis du vil ta kontakt med oss på denne måten, vil opplysningen du skriver inn, bli sendt til oss og lagret. Dette gjelder spesielt følgende opplysninger:

 • ditt fulle navn
 • e-postadressen din
 • din eller bedriftens opphavsland 

Følgende opplysninger lagres også når du sender meldingen:

 • IP-adressen din 
 • datoen og klokkeslettet du tok kontakt

Hvis det er gitt samtykke, er det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene artikkel 6 (1) a) GDPR eller alternativt artikkel 6 (1) b) eller f) GDPR.
Vi bruker bare personopplysninger du oppgir, for å behandle forespørselen din. Opplysningene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem for formålet de ble samlet inn for og under forutsetning av at de ikke er underlagt arkiveringsforpliktelse i følge loven. Formålet er oppfylt når samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det fremgår klart av omstendighetene at saken som diskuteres, er oppklart. 

Du kan trekke tilbake samtykket ditt til AVENTICS for behandlingen eller enhver annen bruk av personopplysningene dine når som helst. I så fall kan ikke samtalen fortsettes. Alle personopplysninger som lagres når du tar kontakt, slettes hvis det ikke er nødvendig å lagre dem i henhold til loven og hvis det ikke finnes noe annet juridisk grunnlag for å behandle opplysningene.

I det øyeblikket du leverer meldingen, behandles følgende opplysninger:

 • IP-adressen din
 • datoen og klokkeslettet for meldingen

Disse personopplysningene som behandles under overføringsoperasjonen, brukes til å forhindre at kontaktskjemaet misbrukes og til å sikre informasjonsteknologisystemene dine. Andre personopplysninger som samles inn under overføring, blir slettet etter en periode på maksimum [sju] dager. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene er artikkel 6 (1) b) eller f) GDPR.

d) Reklame på e-post /  nyhetsbrev

Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev på nettstedet til AVENTICS. Opplysningene du oppgir når du registrerer deg for nyhetsbrevet, overføres til oss. Disse opplysningene er vanligvis:

 • e-postadressen din
 • navnet ditt
 • adressen din

Vi trenger e-postadressen din for å sende nyhetsbrevet til deg. All annen informasjon du oppgir, gis frivillig. 

Vi bruker "double opt-in"-prosedyren for registrering for nyhetsbrevet vårt. Det betyr at når du har registrert deg, sender vi en e-post til e postadressen du har oppgitt, der vi ber deg bekrefte at du ønsker å motta et nyhetsbrev. Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 24 timer, blir informasjonen din begrenset i behandling og slettet automatisk etter én måned. Vi lagrer også IP-adressene dine og tidspunktet for registreringen og bekreftelsen. Formålet med denne prosedyren er å vise at du har registrert deg og å oppklare eventuell misbruk av personopplysningene dine.

Når vi har mottatt bekreftelsen din, lagrer vi e-postadressen din og annen informasjon for å informere deg om de pneumatiske komponentene og systemene våre samt tilknyttede tjenester og om nødvendig for å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser via e-post eller for å informere deg om nye produkter eller endringer i tjenestene våre. Deltakelse i disse aktivitetene er fullstendig frivillig. Hvis du ikke godtar dette, kan du sende oss en melding når som helst slik at vi ikke bruker opplysningene dine for disse formålene. I så fall kan du kontakte oss som den ansvarlige personen. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 (1) setning 1 a) GDPR. Vi sletter opplysningene dine så snart du eller vi har avsluttet abonnementet på nyhetsbrevet. 

Du kan si opp abonnementet på nyhetsbrevet når som helst ved å trekke tilbake samtykket. Det er en link i hvert nyhetsbrev som sendes til deg, som du kan klikke på for å si opp abonnementet automatisk. Alternativt kan du sende en e-post til no.aventics@emerson.com eller en melding til kontrolløren som er nevnt ovenfor i disse personvernvilkårene. 

e) Katalog i posten

Som en registrert kunde kan du motta kataloger fra oss. Med katalogene vil vi informere deg om de aktuelle produktene og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene er artikkel 6 (1) f) GDPR. Hvis du ikke ønsker å motta noen kataloger, kan du motsette deg dette når som helst.

7. I hvilken utstrekning bruker vi informasjonskapsler?

Hver gang du bruker AVENTICS-nettstedet, brukes og lagres det ulike typer informasjonskapsler på datamaskinen din i tillegg til opplysningene som er nevnt ovenfor. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten din hver gang du besøker AVENTICS-nettstedet. Disse informasjonskapslene sender oss ulike typer informasjon. 

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:

 • Informasjonskapsler er noen ganger nødvendige for å at nettstedet vårt skal fungere på riktig måte. Ved å plassere informasjonskapsler kan vi for eksempel fastslå at du har besøkt nettstedet vårt.
 • Informasjonskapsler gir oss mulighet til å tilby deg brukervennlige tjenester som det ganske enkelt ville være umulig å tilby uten å plassere informasjonskapsler. 
 • Informasjonskapsler gjør det mulig å optimalisere informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt for å oppfylle behovene til brukeren. Som nevnt allerede gir informasjonskapsler oss mulighet til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Dette gir oss igjen mulighet til å gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet.
 • Informasjonskapsler kan også brukes til å analysere måten nettstedet brukes. Det er da for eksempel mulig å fastslå hvor mange brukere som besøker nettstedet, og hvilke deler av nettstedet som kan forbedres. Analyser av denne typen skaper imidlertid ikke noen forbindelse mellom deg og statistikken som settes sammen på grunnlag av opplysningene som samles inn. Vi vil informere deg hvis informasjonskapsler brukes til å analysere nettsteder. 

Før du kan besøke nettstedet vårt i det hele tatt, ber vi om ditt samtykke for å tillate oss å plassere informasjonskapsler i samsvar med artikkel 6 (1) a) GDPR. Uten hensyn til dette er bruken av informasjonskapsler også tillatt i henhold til artikkel 6 (1) f) i tyske DSGVO. Vi bruker opplysningene som samles inn av informasjonskapsler så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.

Informasjonskapsler vil bli lagret på datamaskinen din. Du kan bestemme om du vil slette informasjonskapslene fra datamaskinen når som helst. Du kan endre innstillingene i nettleseren din for å bestemme selv om overføring av informasjonskapsler fra datamaskinen din til oss skal deaktiveres, begrenses eller om informasjonskapslene skal slettes fullstendig. Hvis du deaktiverer alle informasjonskapslene fra nettstedet vårt, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet i fullt omfang lenger. 

Den følgende listen gir ytterligere informasjon om deaktivering eller administrasjon av innstillingene dine for informasjonskapsler i nettleseren du bruker:


Du finner en liste over informasjonskapslene vi faktisk bruker, her:

Informasjonskapsel

Funksjon

Perioden informasjonskapselen lagres

TYPO3

Informasjonskapsel for redigeringspålogging

1 år

Varsel om informasjonskapsel

Lagrer innstillingen om brukeren har godtatt bruken av informasjonskapsler eller ikke.

1 år

Enkel pålogging

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 år

Enkel pålogging

SecureSessionId

1 år

Enkel pålogging

SID

1 år

SSOID

Inneholder økt-ID-en og ID-en til den nåværende kanalen

1 dag

 INKASLOGIN

INKAS-pålogging for gammel LDAP

Nettleserøkt

INKASSID

Håndtering av INKAS-økt (kun COMPASS-grensesnitt)

Nettleserøkt

CFID/CFToken

Håndtering av ColdFusion-økt (kun VTS- og FRL-konfiguratorer)

Nettleserøkt

CylComputationSessionUUID

Identifisering av søkeresultat (kun CylinderFinder)

Nettleserøkt

AVTSGlobal

Brukes for brukervarsling om at informasjonskapsler er brukt som en del av nettstedet Brukt for Google Analytics og for å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som er besøkt

1 år

_ga

Brukes for Google Analytics og for å skille mellom unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på ett nettsted og brukes til å beregne besøker-, økt- og kampanjedata for analyserapportene for nettstedet.

1 år

_gid

Brukes for Google Analytics og for å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som er besøkt

24 timer

Lang

Husker språkversjonen av et nettsted som brukeren har valgt

Nettleserøkt

_gat eller _dc_gtm_<property-id>

Brukes til å øke forespørselshastighet.

1 minutt

AMP_TOKEN

Inneholder et token som kan brukes til å hente en klient-ID fra AMP Client ID Service.

30 sekunder til 1 år

_gac_<property-id>

Inneholder kampanjerelatert informasjon for brukeren.

90 dager

_ _utma

Brukes til å skille mellom brukere og økter

2 år fra plassering/oppdatering

_ _utmt

Brukes til å øke forespørselshastighet

10 minutter

_ _utmb

Brukes til å fastslå nye økter/besøk

30 minutter fra plassering/oppdatering

_ _utmc

Brukes til å fastslå nye økter/besøk

Nettleserøkt

_ _utmz

Brukes til å fastslå nye økter/besøk

6 måneder fra plassering/oppdatering

_ _utmv

Brukes til å lagre variable data på besøkernivå

2 år fra plassering/oppdatering

_gat_UA-*

Brukes for Google Analytics, og den brukes for å øke forespørselshastigheten – som begrenser innsamlingen av data på nettsteder med mye trafikk.

1 min

_twitter_sess

Beskrivelse: Denne informasjonskapselen plasseres på grunn av Twitter-integrerings- og delingskapasitet for det sosiale mediet.

Økt

eu_cn

Denne informasjonskapselen plasseres på grunn av Twitter-integrerings- og delingskapasitet for det sosiale mediet

1 år

guest_id

Denne informasjonskapselen plasseres på grunn av Twitter-integrerings- og delingskapasitet for det sosiale mediet

2 år

8. I hvilken utstrekning gjennomfører vi nettstedsanalyser?

a) Google Analytics og DoubleClick

AVENTICS-nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google. Google kan nås på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Alt vi har sagt så langt om informasjonskapsler (se ovenfor) gjelder også disse informasjonskapslene. Informasjonen om måten du bruker nettstedet vårt på, som opprettes av informasjonskapselen, sendes vanligvis til og lagres på en Google-server i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil Google først avkorte IP-adressen din i Sveits, i medlemsstater i Den europeiske unionen eller i andre stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og avkortet der. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren for å evaluere måten du bruker nettstedet vårt på, for å sette sammen rapporter om aktiviteter på nettstedet og for å levere andre tjenester til AVENTICS knyttet til nettstedet og Internett-bruken. IP-adressen som sendes av nettleseren din ved hjelp av Google Analytics, kombineres ikke med andre opplysninger Google har. 

AVENTICS-nettstedet bruker Google Analytics med "anonymizeIP"-utvidelsen for å sikre at bare avkortede IP-adresser behandles og for å forhindre enhver direkte korrelasjon til spesifikke personer. Dette betyr at hvis opplysningene kan brukes til å identifisere deg, utelukkes de umiddelbart, og personopplysningene slettes. 

I unntakstilfellene der personopplysninger sendes til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ og https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Bruken av Google Analytics dekkes av artikkel 6 (1) a) GDPR der samtykke innhentes på forhånd og av artikkel 6 (1) f) GDPR fordi AVENTICS har en legitim interesse av å behandle opplysninger i dette tilfellet. Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt og for å forbedre det på regelmessig basis. Vi vil bare behandle opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn for (i dette tilfellet for å opprette og evaluere statistikk).

Du kan endre innstillingene til nettleseren din for å forhindre at informasjonskapsler lagres, men du må være klar over at i så fall vil du kanskje oppdage at du ikke kan bruke funksjonene på nettstedet i fullt omfang. Du kan også forhindre at opplysningene (inkludert IP-adressen din) som gjelder bruken din av nettstedet, og som registreres av informasjonskapselen, sendes til eller behandles av Google ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleseren fra følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Du kan forhindre at informasjonskapsler plasseres ved å bruke en opt-out-informasjonskapsel. Hvis du vil forhindre at informasjonskapsler plasseres neste gang du besøker dette AVENTICS-nettstedet, klikker du her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Google bruker en DoubleClick-informasjonskapsel på nettsteder i Google-nettverket og for spesifikke Google-tjenester for å støtte AdWords-kunder og utgivere med å plassere og administrere reklamer på nettet. Når du åpner et nettsted og viser eller klikker på en reklame som er plassert via et nettsted i Google-nettverket, kan en DoubleClick-informasjonskapsel bli plassert i nettleseren din. DoubleClick-informasjonskapselidentifikatoren som er tilordnet nettleseren din, er den samme som den som brukes når du besøker nettsteder der DoubleClick-reklameprogrammet brukes. Hvis nettleseren din alt har en DoubleClick-informasjonskapsel, blir det ikke lagt til enda en DoubleClick-informasjonskapsel. Du finner mer informasjon om bruken av DoubleClick-informasjonskapsler i kombinasjon med reklameprogrammet fra DoubleClick i den relevante FAQ-delen https://www.google.com/intl/no/policies/faq/. Hvis du ikke vil delta i dette, kan du deaktivere det i reklameinnstillingene (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=no).

Bruken av DoubleClick-informasjonskapsler dekkes av artikkel 6 (1) a) GDPR der samtykke innhentes på forhånd og av artikkel 6 (1) f) GDPR fordi AVENTICS har en legitim interesse av å behandle opplysninger i dette tilfellet. Vi bruker DoubleClick til å analysere bruken av nettstedet vårt og for å forbedre det på regelmessig basis. Vi vil bare behandle opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn for (i dette tilfellet for å opprette og evaluere statistikk).

b) AdRoll-sporing

Vi bruker tjenestene til AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland, for å optimalisere plasseringen av reklamer for besøkende.

Nettstedet vårt bruker AdRolls "retargeting" og "prospecting". Her tilbyr AdRoll målrettede annonser basert på opplysningene om nettbruken din. Dette betyr at etter at du har besøkt AVENTICS-nettstedet, kan AdRoll vise deg målrettede annonser for AVENTICS når du bruker Internett. 

Under besøket ditt på AVENTICS-nettstedet vil AdRoll plassere en informasjonskapsel i nettleseren din. Alt vi har sagt så langt om informasjonskapsler (se ovenfor) gjelder også disse informasjonskapslene. AdRoll bruker opplysningen som er lagret til å tilby målrettede annonser for AVENTICS basert på bruken din av Internett. 

AdRoll samler inn følgende typer informasjon og bruker dem til formålene som er forklart nedenfor:

 • aktiviteten din på nettstedet vårt, som surfevanene dine, når du har åpnet hvilke sider og hvilke varer du har plassert i handlekurven din i nettbutikken
 • enhets- og nettleserinformasjon, som IP-adressen til enheten, strengdataene for informasjonskapselen og, for mobilenheter, typen enhet som brukes og enhetsidentifikatoren (f.eks. Apple IDFA / Android Advertising ID)
 • opplysninger knyttet til annonser på Internett som du blir vist, f.eks. hvor og hvor ofte vi har plassert en reklame og om du har reagert på den
 • opplysninger fra samarbeidspartnere innen digital reklame, som pseudonymiserte reklamekundeidentifikatorer, kunde-ID-en din eller en identifikator knyttet til en ikke-lesbar versjon av e-postadressen din 
 • AdRoll bruker denne informasjonen til å gi AdRoll-reklamekunder mulighet til å optimalisere reklamene sine for deg. AdRoll bruker også opplysningene til å drive, forbedre og utvide sine egne tjenester.

Under visse omstendigheter kan AdRoll overføre informasjonen til andre land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. AdRoll vi imidlertid treffe de nødvendige tiltakene for å sikre et tilstrekkelig nivå av datasikkerhet. Hvis AdRoll sender opplysningene dine til USA, for eksempel, treffer AdRoll ekstra tiltak, som å inngå dataoverføringsavtaler som er i samsvar med EUs regelverk, med dataimportøren hvis det er nødvendig.

Du kan velge å ikke motta målrettede annonser fra AdRoll eller på vegne av AdRoll ved å endre innstillingene på nettleseren din (“opt-out”). I tillegg kan du unngå at informasjonskapsler samler inn opplysninger om bruken din av nettstedene samt at disse opplysningene behandles av AdRoll ved å deaktivere AdRoll-informasjonskapslene på følgende måte:

Hvis du sletter informasjonskapsler på enheten din, må du motsette deg igjen neste gang du bruker den. Hvis du bruker flere nettlesere eller enheter, må du bruke denne "opt-out" for hver nettleser og enhet.

Bruken av AdRoll dekkes av artikkel 6 (1) a) GDPR der samtykke innhentes på forhånd og av artikkel 6 (1) f) GDPR fordi AVENTICS har en legitim interesse av å behandle opplysninger i dette tilfellet.

Vi vil bare behandle opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn for.

Mer datasikkerhetsinformasjon fra AdRoll er tilgjengelig på https://www.adroll.com/en-GB/about/privacy.

9. Deling av opplysninger med tredjeparter

a) Generell informasjon

Vi deler bare personopplysningene dine i samsvar med de relevante datasikkerhetslovene med tjenesteleverandører, forretningspartnere, tilknyttede virksomheter og andre tredjeparter. 

Vi kan dele personopplysninger med tjenesteleverandører som arbeider på vegne av oss og be om at de utfører tjenester i vårt navn (databehandling på oppdrag). Disse tjenesteleverandørene kan være virksomheter som er tilknyttet AVENTICS, eller eksterne tjenesteleverandører. I sammenheng med dette følger vi strenge nasjonale og europeiske forskrifter om datasikkerhet. Disse tjenesteleverandørene er bundet av instruksjonene våre og er underlagt strenge kontraktsmessige begrensninger på behandlingen av personopplysninger. Opplysninger kan derfor bare behandles hvis det er nødvendig for å utføre tjenester i vårt navn eller for å oppfylle lovpålagte krav. Vi beskriver nøyaktig og på forhånd rettighetene og forpliktelsene til tjenesteleverandørene våre i forhold til personopplysninger.

Vi kan dele personopplysninger med en tredjepart hvis det er påkrevd i henhold til lovgivningen eller rettsforhandlinger eller for å tilby og administrere produktene og tjenestene våre. Vi kan også være forpliktet til å gi informasjon til politimyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Vi er også autorisert til å dele opplysninger hvis delingen av informasjonen er nødvendig for samarbeid og dermed å tilby AVENTICS-tjenester til deg eller hvis du erklærer samtykke med slik deling. Deling kan også sjelden unngås i forbindelse med revisjon.

b) Teknisk støtte og implementering av nettstedet

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Tyskland ("AVENTICS GmbH") hjelper oss med teknisk støtte og implementering av nettstedet. AVENTICS GmbH har bare tilgang til data innenfor rammene for instruksjonene våre (ordrebehandling). I den forbindelse følger vi de relevante, strenge nasjonale og europeiske forskriftene om datasikkerhet. AVENTICS GmbH er underlagt instruksjonene våre og strenge kontraktsmessige begrensninger når det gjelder behandlingen av personopplysninger. I henhold til dette er behandling bare tillatt hvis det er nødvendig for å utføre tjenestene på vegne av oss eller for å oppfylle lovpålagte krav. Vi bestemmer på forhånd nøyaktig hvilke rettigheter og plikter tjenesteleverandøren vår har når det gjelder personopplysninger. AVENTICS GmbH treffer også strenge tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. AVENTICS GmbH vil ikke dele personopplysningene dine med tredjeparter med mindre slik deling er nødvendig for å tilby den avtalte tjenesten eller AVENTICS GmbH må gjøre det for å være i samsvar med lovgivningen eller en gyldig og bindende instruksjon fra en offentlig myndighet eller reguleringsmyndighet. Opplysningene som overføres for dette formålet, er begrenset til det nødvendige minimum.

Bruk av støtte fra AVENTICS GmbH dekkes av artikkel 6 (1) f) GDPR fordi AVENTICS har en legitim interesse av å behandle opplysninger i dette tilfellet. Formålet med behandling av opplysninger er at AVENTICS GmbH implementerer og opprettholder nettstedet vårt kontinuerlig. Du finner mer informasjon om datasikkerhet hos AVENTICS GmbH på: https://www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/

c) Webvert

Nettstedet vårt og dermed også opplysningene dine bruker webverten SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Tyskland ("SPIRIT/21"). SPIRIT/21 kan bare bruke opplysningene i samsvar med instruksjoner fra oss (ordrebehandling). SPIRIT/21 treffer også strenge tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. SPIRIT/21 deler ikke opplysningene dine med tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å utføre de avtalte tjenestene eller hvis lovgivningen krever det eller SPIRIT/21 må gjøre det for å oppfylle en gyldig og obligatorisk instruksjon som er utstedt av en offentlig myndighet eller reguleringsmyndighet. Opplysningene som tilbys for dette formålet, holdes på et minimum.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er artikkel 6 (1) f) GDPR. Formålet med å behandle opplysninger er at samarbeidspartneren vår gir oss mulighet til å bruke serverne deres. Vi lagrer bare opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppnå dette formålet.

Mer informasjon fra SPIRIT/21 om datasikkerhet er tilgjengelig på: https://www.spirit21.com/datenschutzerklaerung/.

10. Sikkerhet

Vi treffer sikkerhetstiltak for å beskytte alle opplysningene dine som vi administrerer, mot manipulering, tap, ødeleggelse, tilgang for uautoriserte personer eller uautorisert deling. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i samsvar med teknologiske utviklinger.

For visse funksjoner som er tilgjengelige via dette nettstedet, kan vi kreve at det brukes krypteringsteknologier som tilbys for å beskytte deg, og/eller bruk av bruker-ID og passord når du har satt opp en brukerkonto. Vi treffer rimelige forholdsregler for å beskytte bruker-ID-en, passordet og informasjon om brukerkontoen din ved å bruke en SSL-tilkobling. Bruker-ID-en, passordet og informasjonen om brukerkontoen din er derfor kryptert ved hjelp av en SSL-forbindelse og er ikke ment å skulle kunne leses i en forståelig form når de sendes til dette nettstedet. Du er likevel ansvarlig for å beskytte bruker-ID-en, passordet og informasjonen om brukerkontoen din mot deling med tredjeparter, og du har ikke tillatelse til å omgå bruk av påkrevde krypteringsteknologier. Du samtykker i å: (a) umiddelbart varsle AVENTICS om enhver uautorisert bruk av bruker-ID-en, passordet og brukerkontoen din og/eller ethvert brudd på sikkerheten og (b) sørge for å forlate brukerkontoen ved slutten av hver økt. Selv om vi kan tilby visse krypteringsteknologier og bruk av andre rimelige forholdsregler for å beskytte din konfidensielle informasjon og tilby egnet sikkerhet, kan vi ikke garantere og garanterer heller ikke at informasjon som overføres via Internett er sikker, eller at slike overføringer er fri for forsinkelse, forstyrrelse, oppfanging eller feil. 

11. Informasjon fra privatpersoner under 18

Dette nettstedet er ikke beregnet på eller utformet for å tiltrekke seg individer under atten (18) år. Vi samler ikke inn personlig identifiserbare opplysninger fra noen person vi vet er under atten (18) år. Hvis vi finner ut at en bruker under atten (18) år legger ut eller deler personlig identifiserbar informasjon på eller via dette nettstedet, vil vi treffe rimelige tiltak for å blokkere den brukeren fra tilgang til disse områdene på dette nettstedet. 

12. Personvern utenfor dette nettstedet

Dette nettstedet kan inneholde linker til diverse andre nettsteder, inkludert linker til tredjeparts tjenesteleverandører. AVENTICS er ikke og kan ikke være ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet til noen av disse andre nettstedene. Bortsett fra etter avtaler med visse velrenommerte organisasjoner og selskaper og med unntak for tredjeparts leverandører som du velger å bruke tjenestene til frivillig, deler vi ikke noen av personopplysningene du oppgir til oss med noen av nettstedene dette nettstedet har linker til, selv om vi kan dele aggregerte opplysninger som ikke er personlig identifiserbare, med disse andre nettstedene. Sjekk med disse nettstedene for å fastslå hvilke personvernvilkår de har og hvilke rettigheter du har i følge dem. 

13. Endringer i disse vilkårene

Vi kan oppdatere disse personvernvilkårene fra tid til annen. Vi anbefaler derfor at du leser disse personvernvilkårene regelmessig for å sikre at du er kjent med datasikkerhetspraksisen vår. Disse personvernvilkårene ble sist oppdatert 18. mai 2018.

AVENTICS AS databeskyttelsespolitikk
Vilkår for bruk for AVENTICS nettside og GTC

Takk for at du besøkte AVENTICS GmbHs nettsted og for din interesse for vårt firma og produkter.

 

Alle personopplysningene som er utarbeidet på AVENTICS nettside, vil bli lagret, behandlet og sendt videre til gruppeselskapene, hvis det er hensiktsmessig, utelukkende for din individuelle støtte, overføring av produktinformasjon eller innsending av tjenestetilbud. Vi forsikrer selvfølgelig at informasjonen din vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover om personvern og våre retningslinjer for databeskyttelse

 

Følgende nedlastinger inneholder ytterligere juridiske vilkår for tilgang til disse nettstedene og deres bruk: