Juridische informatie en GTC

Beleid voor gegevensbescherming AVENTICS B.V.

1. Inleiding

Dank u voor uw bezoek aan de website van AVENTICS B.V. ("AVENTICS") en voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens vormen voor ons een belangrijke kwestie waar we rekening mee houden in onze bedrijfsprocessen. De persoonsgegevens die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website behandelen we vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging vormen een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

De website van AVENTICS kan koppelingen bevatten naar websites van andere aanbieders of andere AVENTICS-bedrijven die uitdrukkelijk niet vallen onder dit gegevensbeschermingsbeleid. 

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

AVENTICS B.V. (" verwerkingsverantwoordelijke") is verantwoordelijk voor gegevensbescherming in de zin van de algemene EU-verordening gegevensbescherming ("AVG") en ingevolge alle andere toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u vragen, suggesties of kritiek heeft met betrekking tot gegevensbescherming en onze website, neem dan contact op met:

AVENTICS B.V.
Mijlstraat 22
5281LL Boxtel

Telefoon: 0031 88 099 8000
E-mail: info.nl(at)aventics.com

AVENTICS GmbH Deutschland beheert de website van AVENTICS B.V. en verwerkt persoonsgegevens namens AVENTICS B.V. (uitbestede gegevensverwerking).

3. Contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming

Elke betrokkene kan altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming met vragen en suggesties. U kunt als volgt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

AVENTICS SAS
Functionaris Gegevensbescherming
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
Frankrijk

Telefoon: +33 6 230 67 097
E-mail: cso(at)AVENTICS.com

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens en hoe lang worden die bewaard?

a) Rechtsgrond basis voor de verwerking van persoonsgegevens 

De rechtsgrond voor verwerkingshandelingen waar bij uw persoonsgegevens zijn betrokken is uw toestemming als vermeld in artikel 6, lid 1 onder a) AVG.

De corresponderende rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens als nodig voor de naleving van een overeenkomst is artikel 6, lid 1 onder b) AVG. Dit geldt ook voor alle verwerkingshandelingen die van belang zijn voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. 

De rechtsgrond voor verwerking als nodig voor naleving van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1 onder c) AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens als nodig ter bescherming van uw wezenlijke belangen of die van andere natuurlijke personen is artikel 6, lid 1 onder d) AVG.

Artikel 6, lid 1 onder f) is de rechtsgrond voor verwerking als nodig in verband met de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van derden, tenzij dergelijke belangen minder zwaar wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

b) Opslagperiode en wissen van gegevens

Alle persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en opslaan worden uitsluitend door ons bewaard zolang daarvoor een specifiek doel bestaat. De verwerking van uw gegevens zal worden beperkt of geblokkeerd zodra het specifieke doel waarvoor ze werden opgeslagen niet langer van toepassing is. 

Het is echter mogelijk dat Europese verordeningen, toepasselijke nationale wetten of andere regelgeving vereisen dat we de gegevens die we hebben verwerkt gedurende een langere periode bewaren. Zodra die opslagperiode verlopen is zullen we uw gegevens wissen of blokkeren. 

5. Wat zijn uw rechten?

In het kader van de AVG bent u de betrokkene van al uw gegevens die we verwerken. Als betrokkene heeft u de volgende rechten tegenover AVENTICS:

a) Recht om toegang tot informatie te vragen met betrekking tot verwerking 

U heeft het wettelijke recht om te vragen geïnformeerd te worden of we al of niet uw persoonsgegevens verwerken. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de mate waarin wij uw persoonsgegevens verwerken. 

b) Recht op rectificatie 

U heeft het recht AVENTICS te vragen om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen en/of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. 

c) Recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om AVENTICS te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

d) Recht op wissen 

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen op korte termijn te laten wissen.

Het recht op wissen geldt niet voor zover de verwerking noodzakelijk is.

e) Recht te worden geïnformeerd

Als u een beroep gedaan heeft op uw recht op rectificatie, wissen of beperkingen tegenover AVENTICS, moet AVENTICS de eventuele rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking mededelen aan elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel inspanning zou vergen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u heeft verstrekt aan AVENTICS, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Ook heeft u het recht in bepaalde omstandigheden om die gegevens door te zenden aan een ander bedrijf zonder daarbij te worden gehinderd door AVENTICS waaraan de persoonsgegevens waren verstrekt. 

g) Recht van bezwaar 

U heeft te allen tijde heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG. 

AVENTICS mag dan niet langer de u betreffende persoonsgegevens verwerken tenzij persoonsgegevens AVENTICS aantoont dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering.

Als we ons bezighouden met u betreffende marketingactiviteiten, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. U kunt ons op de hoogte stellen van dergelijke bezwaren door contact met ons op te nemen via:

AVENTICS B.V.
Mijlstraat 22
5281LL Boxtel

Tel: +31 88 099 8000
E-mail: info.nl(at)aventics.com

h) Recht om toestemming in te trekken 

U heeft te allen tijde het recht om AVENTICS mede te delen dat u uw toestemmingsverklaring voor gegevensverwerking intrekt. Intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

i) Recht een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit 

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de AVG. 

6. Wat voor soort persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

a) Bezoeken aan onze website

Ons systeem verzamelt automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem telkens wanneer u onze website bezoekt. 

De volgende gegevens worden vervolgens verzameld:

 • Informatie over het type browser dat u gebruikt
 • Informatie over uw besturingssysteem
 • Informatie over uw internetprovider
 • Uw IP-adres
 • De datum en tijd van uw bezoek aan onze website
 • Informatie over de website van waaruit u onze website heeft bereikt
 • Informatie over de website die u bezoekt via onze website 

De gegevens die we over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet opgeslagen met andere persoonsgegevens. 

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f) AGV. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van de vermelde gegevens aangezien het IP-adres tijdelijk door het systeem moet worden opgeslagen om de website aan uw computer te kunnen aanbieden. Uw IP-adres moet worden bewaard zolang u verbinding heeft met onze website.

Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de werking van de website te garanderen. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. De logbestanden worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens worden gewist of gewijzigd op een manier waardoor ze niet aan u worden gekoppeld zodra ze niet langer nodig zijn voor hier vermelde doeleinden. Gegevens die zijn opgeslagen in logbestanden worden na zeven dagen gewist. 

b) Persoonlijk account en online bestellingen geplaatst bij AVENTICS

U kunt zich op onze website registreren als u rechtstreeks online bestellingen wilt plaatsen. Wanneer u zich registreert op onze website verwerken we eerst de volgende gegevens:

 • Uw volledige naam
 • Uw zakelijke e-mail-adres
 • Het land van vestiging van uw bedrijf 
 • Uw gebruikers-ID

Als u voor het eerst een bestelling plaatst, verwerken we ook:

 • Uw bedrijf 
 • Uw bedrijfsadres
 • Uw zakelijke telefoonnummer
 • De regio waarin uw bedrijf is gevestigd (voor elk land - VS, etc.)
 • De betaalgegevens van uw bedrijf
 • We vragen ook een registeruittreksel op dat we vervolgens vergelijken met de gegevens die u ons hebt verstrekt.
 • AVENTICS voert ook kredietwaardigheidsbeoordelingen uit met behulp van de gegevens die u ons hebt verstrekt.

De verwerking van uw gegevens in verband met het aanmaken van gebruikersprofielen voor onze website is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) AVG, omdat dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u bent betrokken of waarbij uw bedrijf partij is, of op artikel 6, lid 1 onder a) AVG op basis van de toestemming die u heeft gegeven. 

AVENTICS maakt gebruikersprofielen aan zodat uw gegevens op kunt slaan en gebruiken als u op een later tijdstip weer aankopen doet. Het contact met u wordt ook geregistreerd voor het geval er zich problemen voordoen met de bezorging, om retourzendingen te verwerken en om sms-berichten te verzenden als u op de hoogte wilt worden gehouden van de verzendstatus van uw bestelling. We kunnen ook alle door u verstrekte gegevens verwerken om u te informeren over andere interessante producten die we kunnen leveren of om u e-mails met technische informatie te sturen.

We zullen uw gegevens wissen zodra ze niet langer relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Het kan ook nodig zijn om uw persoonsgegevens, als onze contractpartij, op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen nadat de overeenkomst is beëindigd. We zijn op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestellingsgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Toch beperken we deze verwerking na twee jaar zodat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

c) Contactformulier

U kunt op elektronische wijze contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Als u op deze manier contact met ons op wilt nemen, worden de gegevens die u invoert, naar ons verzonden en opgeslagen. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende gegevens:

 • Uw volledige naam
 • Uw e-mail-adres
 • Het land van herkomst van u of uw bedrijf 

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat u uw bericht verzendt:

 • Uw IP-adres 
 • De datum en het tijdstip waarop u contact hebt gelegd

Indien toestemming is verleend, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 6, lid 1, onder b) of f) AVG.

We gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die u invoert om uw verzoek te verwerken. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld en onder voorwaarde dat ze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. Het doel is bereikt wanneer het gesprek met de gebruiker tot een einde is gekomen. Aan het gesprek is een einde gekomen wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de besproken kwestie uiteindelijk is opgehelderd. 

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking of elk ander gebruik van uw persoonlijke gegevens aan AVENTICS intrekken . In dit geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die worden opgeslagen wanneer contact wordt gemaakt, worden vervolgens gewist als er geen wettelijke bewaar plicht voor bestaat en er geen andere wettelijke redenen zijn om de gegevens te verwerken.

Op het moment dat u uw bericht verzendt, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijd van uw bericht

Deze persoonsgegevens die tijdens de overdracht worden verwerkt, worden gebruikt om te voorkomen dat het contactformulier wordt misbruikt en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Andere persoonsgegevens die bij het verzenden worden verzameld, worden uiterlijk na 7 [zeven] dagen gewist. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) of f) AVG.

d) E-mailreclame /nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor een gratis nieuwsbrief op de AVENTICS-website. De gegevens die u invoert wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden naar ons verzonden. Deze gegevens zijn meestal:

 • Uw e-mailadres
 • Uw naam
 • Uw adres

We hebben uw e-mailadres nodig om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Alle andere informatie verstrekt u vrijwillig. 

Voor uw registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de dubbele toestemmingsprocedure. Dit betekent dat we, nadat u zich heeft geregistreerd, een e-mail zenden naar het door u opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u inderdaad een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u de registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie beperkt in de verwerking en automatisch na één maand gewist. We bewaren ook uw IP-adressen en het tijdstip van uw registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om aan te tonen dat u zich heeft geregistreerd en om elk mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

Na ontvangst van uw bevestiging, slaan wij uw e-mailadres en andere informatie op zodat we u kunnen informeren over onze pneumatische componenten en systemen met de bijbehorende diensten en, zo nodig, om u te vragen deel te nemen aan e-mailenquêtes of om u te informeren over nieuwe producten of wijzigingen in onze diensten. Deelname hieraan is absoluut vrijwillig. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u ons te allen tijde een bericht sturen en dan zullen wij uw gegevens niet voor dit doel de gebruiken. Neem in dit geval contact met ons op als verantwoordelijke. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder a) AVG. We wissen uw gegevens zodra u of wij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebben beëindigd. 

U kunt de inschrijving voor de nieuwsbrief te allen tijde annuleren door uw toestemming in te trekken. In elke nieuwsbrief die u ontvangt staat een link waarop u kunt klikken om u automatisch af te melden. Ook kunt u een e-mail sturen naar info.nl@AVENTICS.com of een bericht aan de hiervoor in dit gegevensbeschermingsbeleid vermelde verwerkingsverantwoordelijke. 

e) Versturen catalogus 

Als geregistreerde klant ontvangt u mogelijk catalogi van ons. Met de catalogi willen we u graag informeren over onze huidige producten en diensten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) of f) AVG. Als u geen catalogi wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

7. In welke mate gebruiken we cookies?

Wanneer u onze AVENTICS-website gebruikt, worden behalve de bovengenoemde gegevens ook andere soorten cookies op uw computer gebruikt en opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze AVENTICS-website bezoekt. Deze cookies sturen ons verschillende soorten informatie. 

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Cookies zijn soms noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Door cookies in te stellen, kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat u onze website hebt bezocht.
 • Cookies maken het ons mogelijk om u gebruiksvriendelijke diensten aan te bieden die eenvoudigweg niet kunnen worden aangeboden zonder cookies in te stellen. 
 • Met behulp van cookies kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website optimaal aan de behoeften van de gebruiker worden aangepast. Zoals gezegd, stellen cookies ons in staat om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij het u makkelijker te maken onze website te gebruiken.
 • Cookies zijn ook nuttig voor het analyseren van de manier waarop de website wordt gebruikt.. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen hoeveel gebruikers de website bezoeken en welke delen van de website kunnen worden verbeterd. Dergelijke analyses brengen echter geen enkele vorm van verbinding tot stand tussen u en de statistieken die zijn verzameld op basis van de gegevens die zijn verzameld. We zullen u laten weten of er cookies worden gebruikt om websites te analyseren. 

Voordat u onze website kunt bezoeken, vragen wij uw toestemming om ons in staat te stellen cookies in te stellen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Afgezien daarvan wordt het gebruik van cookies ook gerechtvaardigd volgens artikel 6, lid 1 onder f) AGV. We gebruiken de door cookies verzamelde gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U kunt de cookies van uw computer wissen wanneer u maar wilt. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u zelf bepalen of de overdracht van cookies van uw computer naar ons moet worden uitgeschakeld of beperkt of dat de cookies volledig moeten worden gewist. Als u alle cookies van onze website uitschakelt, kunt u mogelijk niet langer alle websitefuncties volledig gebruiken. 

De lijst hieronder bevat meer informatie over het uitschakelen of beheren van uw cookie-instellingen in de browser die u gebruikt:

Hieronder ziet u een lijst van de cookies die we gebruiken.

Cookie

Functie

Bewaarperiode van cookie

TYPO3

Cookie voor redactioneel Inloggen#

1 jaar

 

 

 

Cookie-melding

Slaat op of de gebruiker al of niet akkoord is gegaan met het gebruik van cookies.

1 jaar

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 jaar

Single Sign On

SecureSessionId

1 jaar

Single Sign On

SID

1 jaar

SSOID

Bevat de sessie-ID en de ID van het huidige kanaal

1 dag

 INKASLOGIN

INKAS login voor oude LDAP

Browsersessie

INKASSID

INKAS sessie-verwerking (alleen COMPASS interface)

Browsersessie

CFID/CFToken

ColdFusion sessieverwerking (alleen VTS en FRL configurators)

Browsersessie

CylComputationSessionUUID

Identificatie van het zoekresultaat (alleen CylinderFinder)

Browsersessie

AVTSGlobal

Gebruikt om de gebruiker te melden dat cookies in de website worden gebruikt voor Google Analytics en voor het opslaan en bijwerken van een unieke waarde voor elke bezochte pagina.

1 jaar

_ga

Gebruikt voor Google Analytics en om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klant-ID. Dit wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoeker-, sessie- en campagnegegevens voor de site-analyserapporten.

1 jaar

_gid

Gebruikt voor Google Analytics en voor het opslaan en bijwerken van een unieke waarde voor elke bezochte pagina.

24 uur

Lang

Onthoudt de door de gebruiker gekozen taalversie van een website.

Browsersessie

_gat or _dc_gtm_<property-id>

Wordt gebruikt om zoeksnelheid te beperken.

1 minuut

AMP_TOKEN

Bevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​client-ID op te halen bij AMP Client ID Service.

30 seconden tot één jaar

_gac_<property-id>

Bevat informatie over de campagne voor de gebruiker.

90 dagen

_ _utma

Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

2 jaar vanaf instellen/bijwerken

_ _utmt

Wordt gebruikt om zoeksnelheid te beperken.

10 minuten

_ _utmb

Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken vast te stellen.

30 minuten vanaf instellen/bijwerken

_ _utmc

Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken vast te stellen.

Browsersessie

_ _utmz

Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken vast te stellen.

6 maanden vanaf instellen/bijwerken

_ _utmv

Gebruikt om op bezoekersniveau variabele klantgegevens op te slaan.

2 jaar vanaf instellen/bijwerken

_gat_UA-*

Gebruikt voor Google Analytics en het wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken en zo het dataverkeer op drukbezochte sites te verminderen.

1 min

_twitter_sess

Omschrijving: Deze cookie wordt ingesteld in verband met de integratie van Twitter en het delen van mogelijkheden voor sociale media.

Sessie

eu_cn

Deze cookie wordt ingesteld in verband met de integratie van Twitter en het delen van mogelijkheden voor sociale media.

1 jaar

guest_id

Deze cookie wordt ingesteld in verband met de integratie van Twitter en het delen van mogelijkheden voor sociale media .

2 jaar

8. In welke mate voeren we website-analyses uit?

a) Google Analytics en DoubleClick

Onze AVENTICS-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google is te bereiken op Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics gebruikt cookies. Alles wat we tot nu toe over cookies hebben gezegd (zie hierboven) is ook van toepassing op deze cookies. De door een cookie verzamelde informatie over de manier waarop u onze website gebruikt, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google eerst uw IP-adres inkorten in Zwitserland, in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant om de manier te evalueren waarop u onze website gebruikt, om rapporten over websiteactiviteiten te verzamelen en om AVENTICS andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Het door Google Analytics van uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google worden bewaard. 

Onze AVENTICS-website gebruikt Google Analytics met de extensie "anonymizeIP" om ervoor te zorgen dat alleen ingekorte IP-adressen worden verwerkt en om directe verbanden met specifieke personen te voorkomen. Dit betekent dat gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren onmiddellijk wordt verwijderd en de persoonsgegevens worden gewist. 

In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ en https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Het gebruik van Google Analytics valt onder artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer vooraf toestemming is verkregen en onder artikel 6, lid 1, onder f) AVG, aangezien AVENTICS in dit geval een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van gegevens. We gebruiken regelmatig Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. We verwerken uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (in dit geval voor het opstellen en evalueren van statistieken).

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen; u moet zich echter realiseren dat u in deze omstandigheden wellicht niet in staat bent om volledig gebruik te maken van functies op de website. U kunt ook voorkomen dat de gegevens (inclusief uw IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van de website die door de cookie worden vastgelegd, worden verzonden naar of verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

U kunt voorkomen dat cookies worden ingesteld met behulp van een opt-out cookie. Als u wilt voorkomen dat de volgende keer dat u deze AVENTICS-website bezoekt cookies worden ingesteld, klik dan hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google gebruikt een DoubleClick-cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Google-diensten om klanten en uitgevers van AdWords te ondersteunen bij het plaatsen en beheren van advertenties op internet. Wanneer u een website bezoekt en een advertentie opent of er op klikt die is geplaatst via een website in het Google Netwerk, kan er een DoubleClick-cookie in uw browser worden geplaatst. De DoubleClick cookie-ID die aan uw browser is toegewezen, is dezelfde als die wordt gebruikt als u websites bezoekt waarop het DoubleClick-advertentieprogramma wordt gebruikt. Als uw browser al een DoubleClick-cookie heeft, wordt er geen andere DoubleClick-cookie toegevoegd. Meer informatie over het gebruik van DoubleClick-cookies in combinatie met het advertentieprogramma van DoubleClick vindt u in de betreffende paragraaf van de veelgestelde vragen https://www.google.com/intl/nl/policies/faq/. Als u hier niet aan wilt deelnemen, kunt u dit uitschakelen in de Advertentie-instellingen (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=nl).

Het gebruik van Double-Click Cookies valt onder artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer vooraf toestemming is verkregen en onder artikel 6, lid 1, onder f) AVG, aangezien AVENTICS in dit geval een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van gegevens. We gebruiken regelmatig DoubleClick om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. We verwerken uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (in dit geval voor het opstellen en evalueren van statistieken).

b) AdRoll volgen

We gebruiken de diensten of AdRoll Reclame Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland, plaatsen van advertenties voor bezoekers te optimaliseren.

Onze website gebruikt "retargeting" en "prospecting" van Adroll. AdRoll biedt hier advertenties aan op basis van uw surfgegevens. Dit betekent dat AdRoll na uw bezoek aan de AVENTICS-website u later gerichte advertenties voor AVENTICS kan bieden terwijl u op internet surft. 

Tijdens uw bezoek aan de AVENTICS-website, zal AdRoll een cookie in uw browser plaatsen. Alles wat we tot nu toe over cookies hebben gezegd (zie hierboven) is ook van toepassing op deze cookies. AdRoll gebruikt de opgeslagen gegevens om gerichte advertenties van AVENTICS te bieden op basis van uw surfgedrag. 

AdRoll verzamelt de volgende soorten gegevens en gebruikt deze voor de onderstaande doeleinden:

 • Uw activiteit op onze website, zoals uw surfgedrag, wanneer u welke pagina's heb bekeken en welke artikelen u in uw online winkelmandje hebt geplaatst.
 • Gegevens over uw apparaat en browser zoals het IP-adres van uw apparaat, de cookiestringgegevens en, voor mobiele apparaten, het type apparaat dat wordt gebruikt en de identificatie van uw apparaat (bijvoorbeeld Apple IDFA/ Android Advertising ID);
 • Gegevens betreffende online advertenties die aan u worden getoond, zoals waar en hoe vaak we een advertentie hebben geplaatst en of u daarop heeft gereageerd;
 • Gegevens van partners op het gebied van digitaal adverteren zoals gepseudonimiseerde advertentie-klanten ID's, uw klant-ID of een identificatie gekoppeld aan een niet-leesbare versie van uw e-mailadres; 
 • AdRoll gebruikt deze gegevens om AdRoll-reclameklanten in staat te stellen hun advertenties voor u te optimaliseren. AdRoll gebruikt de gegevens ook om de eigen diensten te leveren, te verbeteren en uit te breiden.

In sommige gevallen kan AdRoll de gegevens overdragen aan andere landen in de Europese Economische Ruimte. AdRoll neemt echter de nodige stappen om te zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Als AdRoll uw gegevens bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten verzendt, neemt AdRoll zo nodig aanvullende maatregelen. Het sluit bijvoorbeeld met de ontvanger een overeenkomst voor gegevensoverdracht die voldoet aan de EU-voorschriften.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties die worden geleverd door of namens AdRoll door uw browserinstellingen te wijzigen ("opt-out"). Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens worden verzameld door cookies met betrekking tot uw gebruik van de websites, evenals de verwerking van deze gegevens door AdRoll, door de AdRoll-cookies als volgt uit te schakelen:

Als u cookies op uw apparaat wist, moet u de volgende keer opnieuw bezwaar maken. Als u verschillende browsers of apparaten gebruikt, moet u deze "opt-out" gebruiken voor elke browser en elk apparaat.

Het gebruik van AdRoll valt onder artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer vooraf toestemming is verkregen en onder artikel 6, lid 1, onder f) AVG, aangezien AVENTICS in dit geval een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van gegevens.

We verwerken uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden bij AdRoll https://www.adroll.com/nl-NL/about/privacy.

9. Gegevens verstrekken aan derden 

a) Algemene gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming aan dienstverleners, zakelijke partners, gelieerde ondernemingen en andere derden. 

We kunnen persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners die namens ons optreden en die wij vragen diensten te verrichten in onze naam (uitbestede gegevensverwerking). Deze dienstverleners kunnen gelieerde ondernemingen van AVENTICS zijn of externe dienstverleners. In dit verband houden wij ons aan strikte nationale en Europese voorschriften voor gegevensverwerking. De dienstverleners zijn verplicht om zich te houden aan onze aanwijzingen en zijn onderworpen aan strikte contractuele beperkingen voor de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens mogen daarom alleen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij bepalen nauwkeurig en vooraf de rechten en plichten van onze dienstverleners met betrekking tot persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of in het kader van een juridische procedure of in verband met het leveren en beheren van onze producten en diensten. We kunnen ook worden verplicht om informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. We zijn ook bevoegd om gegevens te verstrekken als dat nodig is in verband met samenwerking en om diensten van AVENTICS aan u te leveren of als u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verstrekking. Verstrekking kan meestal ook niet worden vermeden in het geval van belastingonderzoeken.

b) Technische ondersteuning en realisatie van de website

AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Duitsland ("AVENTICS GmbH") levert ons diensten voor de technische ondersteuning en realisatie van de website. AVENTICS GmbH heeft uitsluitend toegang tot gegevens in het kader van onze instructies (orderverwerking). Daarbij houden wij ons aan de strikte toepasselijke nationale en Europese voorschriften voor gegevensbescherming. AVENTICS GmbH is verplicht zich te houden aan onze aanwijzingen en strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze schrijven voor dat verwerking alleen is toegestaan als het noodzakelijk is om de diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten gelden voor onze dienstverlener met betrekking tot persoonsgegevens. AVENTICS GmbH neemt ook strikte technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. AVENTICS GmbH zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken tenzij een dergelijke verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of als AVENTICS GmbH hiertoe verplicht is ingevolge de wet of een geldige en bindende aanwijzing van een overheidsinstantie of een toezichthouder. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Het gebruik van de AVENTICS GmbH-ondersteuning valt onder artikel 6, lid 1 onder f) AVG aangezien AVENTICS in dit geval een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van gegevens. Het doel van gegevensverwerking is dat AVENTICS GmbH onze website kan onderhouden en realiseren. Meer informatie over gegevensbescherming van AVENTICS GmbH vindt u op: www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/&nbsp;

c) Webhosting

Onze website en dus uw gegevens worden gehost door SPIRIT / 21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Duitsland ("SPIRIT / 21"). SPIRIT/21 mag de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies (orderverwerking). SPIRIT/21 neemt ook aan strikte technische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. SPIRIT/21 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de overeengekomen diensten te verlenen of indien SPIRIT/21 hiertoe wettelijk verplicht is of om te voldoen aan een geldige en bindende aanwijzing van een overheidsinstantie of een toezichthouder. De voor dit doel verstrekte gegevens worden tot een minimum beperkt.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking is onze partners in staat te stellen de servers te gebruiken. We slaan de gegevens alleen op zolang dit nodig is om dit doel te bereiken.

Meer informatie van SPIRIT/21 over gegevensbescherming vindt u op: https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens die we beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeautoriseerde verstrekking. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naar gelang de stand der techniek.

Voor bepaalde functies die beschikbaar zijn via deze website, kunnen we voor uw bescherming het gebruik van coderingstechnologieën en/of een gebruikers-ID en wachtwoord vereisen na het aanmaken van een gebruikersaccount. We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om de privacy van uw gebruikers-ID, wachtwoord en gebruikersaccount te beschermen door gebruik te maken van een SSL-verbinding. Daarom worden uw gebruikers-ID, wachtwoord en gebruikersaccountgegevens gecodeerd met een SSL-verbinding zodat ze worden geacht niet in leesbare vorm naar deze website te worden verstuurd. Uiteindelijk bent u zelf echter verantwoordelijk voor het geheimhouden tegenover derden van uw gebruikers-ID, wachtwoord en gebruikersaccountgegevens en het is niet toegestaan om het gebruik van de vereiste coderingstechnologie te omzeilen. U verklaart: (a) AVENTICS onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw gebruikers-ID, wachtwoord en/of gebruikersaccount en/of van elke andere inbreuk op de beveiliging, en (b) te zorgen dat u uw gebruikersaccount afsluit aan het einde van elke sessie. Hoewel we bepaalde coderingstechnologieën kunnen bieden en andere redelijke voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen en deugdelijke beveiliging te bieden, kunnen we niet garanderen dat de via internet verzonden gegevens veilig zijn, of dat er bij een dergelijke overdracht geen vertraging, onderbreking, onderschepping of verstoring plaats kan vinden. 

11. Informatie voor personen onder 18 jaar

Deze website is niet bedoeld of ontworpen voor personen onder de achttien (18). We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan achttien (18). Als we vaststellen dat een gebruiker jonger dan achttien (18) persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar maakt of deelt op of via deze website, dan zullen we redelijke maatregelen nemen om voor die gebruiker dergelijke delen van deze website te blokkeren. 

12. Privacy buiten deze website

Deze website kan koppelingen bevatten naar verschillende andere websites, inclusief koppelingen naar externe dienstverleners. AVENTICS is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van enig van deze andere websites. Afgezien van overeenkomsten met bepaalde gerenommeerde organisaties en bedrijven, en met uitzondering van externe dienstverleners waarvan u vrijwillig gebruikmaakt, delen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt niet met websites waarnaar deze website linkt, hoewel we geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen delen met die andere websites. Ga op die websites na wat hun privacybeleid en uw rechten zijn. 

13. Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit Gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde actualiseren. Daarom raden wij u aan om regelmatig dit Gegevensbeschermingsbeleid te raadplegen zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij met gegevensbescherming omgaan. Dit Gegevensbeschermingsbeleid het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.

AVENTICS B.V. data protection policies
Gebruiksvoorwaarden voor de AVENTICS website en GTC

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van AVENTICS en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

Alle persoonsgegevens die op de AVENTICS website worden verzameld, worden indien nodig opgeslagen, verwerkt en doorgegeven aan bedrijven binnen de groep, uitsluitend voor uw individuele ondersteuning, of om productinformatie of service-aanbiedingen te verzenden. Uiteraard garanderen we dat uw informatie behandeld wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van de beveiliging van de privacy van gegevens en ons beleid voor gegevensbescherming.

De volgende downloads bevatten meer wettelijke voorwaarden voor toegang tot deze sites en hun gebruik: