Jogi tudnivalók és ÁÜF

AVENTICS Hungary Kft. - Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy felkereste az AVENTICS Hungary Kft. („AVENTICS”) weboldalát, és érdeklődik cégünk és termékeink iránt. Az adatfeldolgozás során az Ön adatainak védelme és az üzleti adatok biztonsága egyaránt olyan fontos szempontot jelent számunkra, amit figyelembe kell vennünk üzleti tevékenységünk folytatása során. Amikor Ön a weboldalunkra látogat, személyes adatokat gyűjtünk Önről, amelyek feldolgozása bizalmasan, a törvényi rendelkezések szigorú betartásával történik. Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk szerves részét képezi.

Az AVENTICS weboldala más szolgáltatók vagy az AVENTICS csoporthoz tartozó más vállalatok weboldalára mutató linkeket is tartalmazhat, mely oldalakra ez az Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik. 

2. Ki felel az Ön személyes adataiért?

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete („általános adatvédelmi rendelet”) és az egyéb uniós adatvédelmi jogszabályok szerinti értelemben vett adatvédelemért az AVENTICS Hungary Kft. („adatkezelő”) felel.

Ha Önnek bármilyen kérdése, javaslata vagy kifogása van az adatok védelmével vagy a weboldalunkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken:

AVENTICS Hungary Kft.
Bánki donát utca 3
3300 Eger

Telefon: 0036 36 531 601
E-mail: Ertekesites.aventics(at)emerson.com

Az AVENTICS GmbH Deutschland üzemelteti az AVENTICS Hungary Kft. weboldalát, és ő végzi a személyes adatok feldolgozását az AVENTICS Hungary Kft. részére (megbízás alapján végzett 2adatkezelés).

3. Adatvédelmi munkatársunk elérhetőségi adatai

Bármely érintett (az adatfeldolgozással érintett személy) bármikor adatvédelmi munkatársunkhoz fordulhat a kérdéseivel vagy javaslataival. Adatvédelmi munkatársunk elérhetőségi adatai a következők:

AVENTICS SAS
Adatvédelmi munkatárs
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
Franciaország

Telefon: +33 6 230 67 097
E-mail: cso.aventics(at)emerson.com

4. Mi a jogalapja annak, hogy feldolgozzuk az Ön személyes adatait, és mennyi ideig tároljuk az adatokat?

a) A személyes adatok feldolgozásának jogalapja 

Az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési műveletek jogalapja az Ön – az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti – hozzájárulása.

A személyes adatok szerződés teljesítéséhez szükséges kezelésének megfelelő jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Ez minden olyan feldolgozási adatkezelési műveletre érvényes, amely szerződés megkötését megelőzően történik. 

A jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

Az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ha az adatkezelés a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

b) Az adatok tárolási ideje és törlése

Az általunk gyűjtött, kezelt és tárolt személyes adatokat csakis addig őrizzük meg, amíg a tárolásuk konkrét célja fennáll. Az Ön adatainak kezelését korlátozzák vagy hozzáférhetőségüket megszüntetik, ha a konkrét cél, amire az adatokat tárolták, megszűnik. 

Előfordulhat azonban, hogy az európai előírások, alkalmazandó nemzeti jogszabályok vagy más szabályok kötelezően előírják számunkra, hogy az általunk kezelt adatokat hosszabb ideig tároljuk. Ha a szóban forgó tárolási idő letelt, az Ön adatait töröljük, vagy hozzáférhetőségüket megszüntetjük. 

5. Milyen jogok illetik meg Önt?

Az általános adatvédelmi rendelet vonatkozásában Ön a saját, általunk feldolgozott adatainak érintettje. Mint érintettet, Önt a következő jogok illetik meg az AVENTICS-szel szemben:

a) Hozzáférés kérése az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz 

Önnek joga van ahhoz, hogy információkat kérjen arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatot. Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak általunk végzett kezelése mire terjed ki. 

b) Helyesbítéshez való jog 

Önnek joga van ahhoz, hogy kérje az AVENTICS-től az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és/vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

c) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga van ahhoz, hogy a kérésére az AVENTICS korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését.

d) A törléshez való jog

Önnek bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy a kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges.

e) Tájékoztatáshoz való jog

Ha Ön élt az AVENTICS-szel szembeni helyesbítéshez, törléshez vagy korlátozáshoz való jogával, az AVENTICS-nek minden olyan címzettet tájékoztatnia kell a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az AVENTICS rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezenfelül bizonyos körülmények között jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik cégnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az AVENTICS, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, akadályozná. 

g) Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az AVENTICS az Önre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha Önnel kapcsolatban marketing tevékenységet végzünk, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak ilyen reklámcélból történő kezelése ellen. A tiltakozásról úgy tájékoztathat bennünket, ha a következő elérhetőségeken hozzánk fordul:

AVENTICS Hungary Kft.
Bánki donát utca 3
3300 Eger

Telefon: 0036 36 531 601
E-mail: Ertekesites.aventics(at)emerson.com

h) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor értesítheti az AVENTICS-et arról, hogy visszavonja adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

i) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. 

6. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel?

a) Weboldalunk felkeresése

Rendszerünk minden alkalommal, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, automatikusan adatokat és információkat gyűjt az Ön számítógépes rendszeréből. 

A következő adatokat gyűjtjük ilyenkor:

 • Információk az Ön által használt böngésző típusáról
 • Információk az Ön operációs rendszeréről
 • Információk az Ön internetszolgáltatójáról
 • Az Ön IP-címe
 • Weboldalunk felkeresésének napja és ideje
 • Információk az internetes oldalról, ahonnan Ön a weboldalunkra lépett
 • Információk az internetes oldalról, amelyre Ön weboldalunkról továbblépett 

Az Önről gyűjtött adatokat rendszerünk naplófájljaiban tároljuk. Ezeket az adatokat nem más személyes adatokkal együtt tároljuk. 

Az adatok és naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk fűződik az említett adatok gyűjtéséhez és ideiglenes tárolásához, mivel a rendszernek ideiglenesen tárolnia kell az IP-címet ahhoz, hogy a weboldalt megjelenítse az Ön számítógépén. Az Ön IP-címét mindaddig tárolni kell, amíg Ön a weboldalunkon szörfözik.

Az adatokat naplófájlokban tároljuk, hogy biztosítsuk a weboldal működését. Ezeket az információkat weboldalunk optimális üzemeltetéséhez és információtechnológiai rendszereink biztonságának garantálásához is felhasználjuk. A naplófájlokat marketing célokra nem értékeljük. Az adatokat olyan módon töröljük vagy módosítjuk, hogy azok ne legyenek Önhöz köthetők, miután az itt említett célokra már nem szükségesek. A naplófájlokban tárolt adatokat hét nap elteltével töröljük. 

b) Személyes felhasználói fiók és az AVENTICS-nek küldött online megrendelések 

Ha közvetlen online megrendelést szeretne leadni, regisztrálhat a weboldalunkon. Amikor weboldalunkon regisztrál, először a következő adatokat rögzítjük:

 • Az Ön teljes neve
 • Munkahelyi e-mail címe
 • Cégének származási országa
 • Felhasználói azonosítója

Amikor Ön leadja első megrendelését, a következő adatokat szintén rögzítjük:

 • Az Ön cége
 • Cégének címe
 • Munkahelyi telefonszáma
 • A régió, ahol az Ön cége található (az egyes országokra vonatkozóan – pl. USA)
 • Cégének fizetési információi
 • Cégkivonatot is beszerzünk, amit összevetünk az Ön által megadott adatokkal.
 • Az AVENTICS az Ön által megadott adatok felhasználásával hitelképesség-értékelést is végez.

Az Ön adatainak a weboldalhoz tartozó felhasználói profilok létrehozásával összefüggésben történő kezelése az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapszik, mivel a szóban forgó adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön vagy az Ön cége az egyik fél, vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján, azaz az Ön által megadott hozzájáruláson alapszik. 

Az AVENTICS felhasználói profilokat hoz létre annak érdekében, hogy Ön eltárolhassa és a későbbi vásárlásaihoz felhasználhassa adatait. Az Önnel való kapcsolatfelvételt akkor is regisztráljuk, ha a teljesítéssel kapcsolatos probléma merül fel – visszaküldött tétel kezelésére és szöveges üzenetek küldésére, ha Ön a megrendelésének szállítási állapotáról szeretne tájékoztatást kapni. Abból a célból is kezelhetjük az Ön által megadott adatokat, hogy tájékoztassuk Önt más olyan, a portfóliónkban szereplő termékekről, amelyek esetleg érdekelhetik Önt, vagy technikai információkat tartalmazó e-mailt küldjünk Önnek.

Adatait töröljük, ha már nem relevánsak a szerződés teljesítése szempontjából. Arra is szükség lehet, hogy az Ön mint szerződéses partnerünk személyes adatait szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából azt követően is tároljuk, hogy a szerződés megszűnt. Kereskedelmi és adójogszabályok értelmében tíz évig kötelesek vagyunk megőrizni az Ön címét, fizetési és megrendelési adatait. Mindazonáltal ezt az adatkezelést két év után korlátozzuk, azaz az Ön adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségek teljesítésére használjuk fel.

c) Kapcsolattartási űrlap

Elektronikus úton is felveheti velünk a kapcsolatot, ha a weboldalunkon található kapcsolattartási űrlapot használja. Ha ilyen módon szeretne kapcsolatba lépni velünk, az Ön által megadott adatokat a rendszer elküldi nekünk, mi pedig tároljuk azokat. Ez különösen az alábbi adatokra vonatkozik:

 • Az Ön teljes neve
 • Az Ön e-mail címe
 • Az Ön vagy cége származási országa 

Rendszerünk az alábbi adatokat is eltárolja abban a pillanatban, amikor Ön elküldi nekünk az üzenetét:

 • Az Ön IP-címe 
 • A nap és az időpont, amikor Ön kapcsolatba lépett velünk

Ha a hozzájárulást megadta, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) vagy f) pontja.

Kizárólag azokat a személyes adatokat használjuk fel, amelyeket Ön a kérésének feldolgozása céljából megad. Az adatokat töröljük, amikor már nincs rájuk szükség ahhoz a konkrét célhoz, amire gyűjtöttük őket – feltéve, hogy nem vonatkozik rájuk jogszabályon alapuló archiválási kötelezettség. A cél akkor teljesült, amikor a felhasználóval folytatott kommunikáció véget ért. A kommunikáció akkor ér véget, amikor a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy a tárgyalt kérdés véglegesen tisztázódott. 

Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez vagy más felhasználásához az AVENTICS-nek adott hozzájárulását. Ebben az esetben a kommunikáció nem folytatható. Ezután, ha az adatok kötelező megőrzését jogszabály nem írja elő, és ha már nincs egyéb jogalap az adatkezelésre, a kapcsolatfelvételkor eltárolt valamennyi személyes adatot töröljük.

Az Ön üzenetküldésének pillanatában a rendszer feldolgozza a következő adatokat:

 • Az Ön IP-címe
 • Üzenetének napja és időpontja

Ezeket a továbbítási művelet során feldolgozott személyes adatokat arra használjuk fel, hogy elejét vegyük annak, hogy a kapcsolattartási űrlappal visszaéljenek, és biztosítsuk információtechnológiai rendszereink biztonságát. A továbbítás során gyűjtött egyéb személyes adatokat maximum [hét] év elteltével töröljük. Az adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) vagy f) pontja.

d) E-mail-es hirdetés/ hírlevél

Ön az AVENTICS weboldalán feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozáskor Ön által megadott adatokat a rendszer továbbítja hozzánk. Ezek az adatok általában a következők:

 • Az Ön e-mail címe
 • Az Ön neve
 • Az Ön címe

Ahhoz, hogy a hírlevelet el tudjuk küldeni Önnek, szükségünk van az Ön e-mail címére. Minden egyéb információ, amit Ön megad nekünk, önkéntes. 

A hírlevelünkre való feliratkozásnál a kettős engedélyezési („opt-in”) eljárást használjuk. Ez azt jelenti, hogy miután Ön feliratkozott, küldünk egy e-mailt az Ön által megadott e mail címre, amelyben arra kérjük Önt, hogy erősítse meg, valóban szeretne hírlevelet kapni. Ha 24 órán belül nem erősíti meg a regisztrációt, adatainak kezelését korlátozzuk, egy hónap elteltével pedig automatikusan töröljük. Az IP-címeit, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontját is tároljuk. Ezen eljárás célja, hogy igazoljuk, Ön regisztrált, és kiderítsük a személyes adataival kapcsolatos lehetséges visszaéléseket.

Miután megkaptuk az Ön által küldött megerősítést, eltároljuk e-mail címét és egyéb adatait annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt pneumatikus elemeinkről és rendszereinkről, valamint a kapcsolódó szolgáltatásainkról, és szükség esetén felhívjuk Önt arra, hogy vegyen részt e-mailes felméréseinkben, vagy tájékoztatjuk Önt új termékeinkről vagy módosult szolgáltatásainkról. Az e tevékenységekben való részvétel teljesen önkéntes. Ha Ön nem egyezik bele ebbe, bármikor küldhet egy üzenetet nekünk, hogy ne használjuk fel az Ön adatait ilyen célra. Ebben az esetben kérjük, forduljon hozzánk mint felelős személyhez. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Adatait töröljük, ha Ön vagy mi megszüntetjük a hírlevélre való feliratkozást. 

A hozzájárulásának visszavonásával Ön bármikor törölheti a hírlevélre való feliratkozást. Minden Önnek küldött hírlevélben van egy link, amire rákattinthat az automatikus leiratkozáshoz. A másik lehetőség, hogy e-mailt küld a(z) ertekesites.aventics@emerson.com címre, vagy üzenetet küld az ezen Adatvédelmi szabályzatban fentebb megadott adatkezelőnek. 

e) Katalógus küldése

Mint regisztrált megrendelőnk, Ön katalógust kaphat tőlünk. A katalógusokkal tájékoztatni szeretnénk Önt aktuális termékeinkről és szolgáltatásainkról. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ha nem szeretne katalógust kapni, bármikor lemondhatja ezt a szolgáltatásunkat.

7. Milyen mértékben használunk sütiket?

Amikor Ön az AVENTICS weboldalára lép, a számítógépe – a fenti adatokon túl – különböző típusú sütiket használ és tárol. A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépe vagy mobiltelefonja tárol el, amikor Ön felkeresi az AVENTICS weboldalát. Ezek a sütik különféle információkat küldenek nekünk. 

Az alábbi típusú sütiket használjuk:

 • Néha szükség van sütikre ahhoz, hogy a weboldalunk megfelelően működjön. A sütik kezelésével megállapíthatjuk például, hogy Ön felkereste a weboldalunkat.
 • A sütik segítségével olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthatunk Önnek, amilyeneket sütik nélkül egyszerűen nem tudnánk kínálni. 
 • A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználó igényeihez optimalizáljuk a weboldalunkon gyűjtött információkat és megrendeléseket. Ahogy már kifejtettük, a sütik segítségével fel tudjuk ismerni Önt, amikor visszatér weboldalunkra. Ez viszont lehetővé teszi, hogy megkönnyítsük az Ön számára weboldalunk használatát.
 • A sütik arra is használhatók, hogy elemezzük, hogyan használják az emberek a weboldalt. Meg tudjuk például mondani, hány felhasználó látogatott el a weboldalra, és a weboldal milyen részein lehetne még javítani. Az ilyen elemzések nem hozzák viszont összefüggésbe Önt a gyűjtött adatok alapján összeállított statisztikákkal. Tájékoztatni fogjuk Önt, ha weboldalak elemzéséhez sütiket használunk. 

Mielőtt weboldalunkra lép, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint kérjük a hozzájárulását ahhoz, hogy sütiket állítsunk be. Ettől függetlenül a sütik használata a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint is jogos. A sütik által gyűjtött adatokat addig használjuk fel, amíg szükség van rájuk ahhoz a konkrét célhoz, amire gyűjtöttük őket. 

A sütiket az Ön számítógépe tárolja. Ön eldöntheti, hogy szeretné-e a sütik törlését a számítógépéről; ez bármikor megtehető. Ön saját kezűleg megváltoztathatja a böngészőjének az Ön azonosítására vonatkozó beállításait – akár le kell tiltani vagy korlátozni kell a sütiknek az Ön számítógépéről hozzánk történő továbbítását, akár teljesen törölni kell a sütiket. Ha Ön az összes sütit letiltja a weboldalunkról, előfordulhat, hogy a továbbiakban nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal funkcióit. 

Az alábbi lista további tájékoztatást nyújt az Ön által használt böngészőben szereplő süti-beállítások letiltásáról vagy kezeléséről:

Az általunk használt sütik jegyzékét itt olvashatja:

Süti

Funkció

A süti tárolási ideje

TYPO3

A szerkesztői bejelentkezést szolgáló süti

1 év

Cookie Notification (a sütikre vonatkozó figyelmeztetés)

Azt a beállítást tárolja, hogy a felhasználó beleegyezett-e a sütik használatába, vagy sem.

1 év

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site (a Shop oldala)

1 év

Single Sign On

SecureSessionId (a biztonságos munkamenetre vonatkozó azonosító)

1 év

Single Sign On

SID

1 év

SSOID

A munkamenet-azonosítót és az aktuális csatorna azonosítóját tartalmazza

1 nap

 INKASLOGIN

INKAS bejelentkezés a régi LDAP-hoz

Böngésző munkamenet

INKASSID

INKAS munkamenet kezelése (kizárólag COMPASS interfész)

Böngésző munkamenet

CFID/CFToken

ColdFusion munkamenet kezelése (kizárólag VTS és FRL konfigurátorok)

Böngésző munkamenet

CylComputationSessionUUID

A keresési eredmény azonosítása (kizárólag CylinderFinder)

Böngésző munkamenet

AVTSGlobal

Ahhoz a felhasználóknak szóló figyelmeztetéshez használjuk, miszerint a weboldal részeként sütiket használunk. A Google Analytics-hez, valamint minden egyes felkeresett oldal egyedi értékének tárolására és frissítésére használjuk.

1 év

_ga

A Google Analytics-hez, valamint az egyedi felhasználók megkülönböztetésére használjuk úgy, hogy egy véletlenszerűen generált számot rendelünk hozzá a felhasználóhoz ügyfélazonosító gyanánt. Ez a szám az oldalon végrehajtott minden egyes lapon történő lekérdezésben szerepel; a látogató, a munkamenet és a kampány adatainak kiszámítására használjuk az oldal elemző jelentéseihez.

1 év

_gid

A Google Analytics-hez, valamint az egyes felkereset oldalak egyedi értékének tárolására és frissítésére használjuk.

24 óra

Lang

Emlékszik a weboldalon a felhasználó által választott nyelvre

Böngésző munkamenet

_gat or _dc_gtm_<property-id>

A kérések ütemének csökkentésére használjuk.

1 perc

AMP_TOKEN

Kódgenerátort tartalmaz, ami egy ügyfél azonosítójának az AMP ügyfél-azonosító szolgáltatásától való lekérdezésére használható.

30 másodperctől egy évig

_gac_<property-id>

A felhasználóra vonatkozó, a kampánnyal kapcsolatos információkat tartalmaz.

90 nap

_ _utma

Felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére használjuk

Az elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 év

_ _utmt

A kérések ütemének csökkentésére használjuk

10 perc

_ _utmb

Új munkamenetek/látogatások megállapítására használjuk

Az elhelyezéstől/frissítéstől számított 30 perc

_ _utmc

Új munkamenetek/látogatások megállapítására használjuk

Böngésző munkamenet

_ _utmz

Új munkamenetek/látogatások megállapítására használjuk

Az elhelyezéstől/frissítéstől számított 6 hónap

_ _utmv

A látogató-szintű, ügyfelenként változó adatok tárolására használjuk

Az elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 év

_gat_UA-*

A Google Analytics-hez és a kérések ütemének csökkentésére használjuk – korlátozza a nagy forgalmú oldalakra vonatkozó adatok gyűjtését.

1 perc

_twitter_sess

Leírás: Ezt a sütit a Twitter beépítése és a közösségi médiát célzó kapacitásmegosztás miatt állítottuk be.

Munkamenet

eu_cn

Ezt a sütit a Twitter beépítése és a közösségi médiát célzó kapacitásmegosztás miatt állítottuk be.

1 év

guest_id

Ezt a sütit a Twitter beépítése és a közösségi médiát célzó kapacitásmegosztás miatt állítottuk be.

2 év

8. Milyen mértékben végzünk weboldal-elemzést?

a) Google Analytics és DoubleClick

AVENTICS weboldalunk a Google Analytics-et, a Google internetes analitikai szolgáltatását használja. A Google elérhetősége: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Analytics sütiket használ. Minden, amit eddig a sütikről mondtunk (lásd fentebb), ezekre a sütikre is vonatkozik. Az arra vonatkozó, a süti által generált információkat, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, a rendszer általában egy, az USA-ban található Google szerverre küldi át, és ezeket az információkat ott tároljuk. Ha az IP-névtelenítési funkció aktiválódik ezen a weboldalon, a Google először csonkolja az Ön IP-címét Svájcban, az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi részes államában. Csak rendkívüli körülmények esetén fordul elő, hogy a teljes IP-címet elküldik a Google USA-ban található szerverére, és a csonkítás ott történik meg. A Google az üzemeltető nevében arra használja fel ezt az információt, hogy értékelje, Ön hogyan használja a weboldalunkat, jelentéseket állítson össze a weboldallal kapcsolatos aktivitásról, továbbá a weboldal és az internet használatával összefüggő egyéb szolgáltatásokat nyújtson az AVENTICS-nek. Az Ön böngészője által a Google Analytics-nek küldött IP-címet nem kombinálják más, a Google által tárolt adattal. 

AVENTICS weboldalunk a Google Analytics-et az „anonymizeIP” bővítéssel használja annak érdekében, hogy biztosítsa, csakis csonkolt IP-címeket kezelnek, és megakadályozza a konkrét személyekkel való közvetlen összefüggést. Ez azt jelenti, hogy ha az adatok felhasználhatók az Ön azonosítására, ezt a rendszer azonnal kizárja, és a személyes adatok törlődnek. 

Kivételes esetben, amikor személyes adatokat küldenek az USA-ba, a Google is az EU-USA adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozik (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ and https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

A Google Analytics használata az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik, amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az esetben az AVENTICS-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. A Google Analytics-et arra használjuk, hogy elemezzük weboldalunk használatát, és rendszeresen fejlesszük az oldalt. Kizárólag addig kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük őket (esetünkben ez a cél statisztikák készítése és értékelése).

Ön módosíthatja böngésző-beállításait, hogy letiltsa a sütik tárolását; tudnia kell azonban, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. A böngésző plug-in funkciójának letöltésével és telepítésével azt is megakadályozhatja, hogy az Ön weboldal-használatára vonatkozó, a süti által rögzített adatokat (beleértve az Ön IP-címét) a rendszer elküldje a Google-nak, vagy a Google azokat feldolgozza; ez a funkció a következő linkről tölthető le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Egy letiltó süti segítségével megakadályozhatja a sütik beállítását. Ha a következő alkalommal, amikor felkeresi ezt az AVENTICS-weboldalt, le szeretné tiltani a sütiket, kattintson ide: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google egy DoubleClick sütit használ a Google hálózat weboldalain és egyes Google-szolgáltatásokhoz is, hogy hirdetések interneten történő elhelyezésével és kezelésével támogassa az AdWords ügyfeleit és kiadóit. Amikor Ön rálép egy weboldalra, és megtekint egy, a Google hálózatban lévő weboldalon elhelyezett hirdetést vagy ilyen hirdetésre kattint, a rendszer egy DoubleClick sütit helyezhet el az Ön böngészőjében. Az Ön böngészőjéhez rendelt DoubleClick sütiazonosító megegyezik azzal, amit olyan weboldalak felkeresése esetén használunk, ahol a DoubleClick hirdetési program működik. Ha az Ön böngészője már rendelkezik DoubleClick sütivel, egy másik DoubleClick süti hozzácsatolására már nem kerül sor. A DoubleClick sütiknek a DoubleClick hirdetési programjával összefüggő használatáról további információkat a gyakori kérdéseknél olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/faq/. Ha nem kíván ebben részt venni, a Hirdetések beállításnál letilthatja ezt a funkciót (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=hu).

A Double-Click sütik használata az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik, amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az esetben az AVENTICS-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. A Double Click-et arra használjuk, hogy elemezzük weboldalunk használatát, és rendszeresen fejlesszük az oldalt. Kizárólag addig kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük őket (esetünkben ez a cél statisztikák készítése és értékelése).

b) AdRoll nyomkövetés

Annak érdekében, hogy optimalizáljuk a látogatók számára elhelyezett hirdetéseket, igénybe vesszük az AdRoll Advertising Limited (Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország) szolgáltatásait.

Weboldalunk használja az AdRoll „újramegkeresés” (retargeting) és „lehetséges ügyfelek felerítése” (prospecting) funkcióját. Ennek keretében az AdRoll célzott hirdetéseket szolgáltat az Ön böngészési adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy miután Ön felkereste az AVENTICS weboldalát, az AdRoll később, amikor Ön böngészik az interneten, célzott hirdetéseket tesz fel Önnek az AVENTICS-szel kapcsolatban. 

Amikor Ön felkeresi az AVENTICS weboldalát, az AdRoll egy sütit állít be az Ön böngészőjében. Minden, amit eddig a sütikről mondtunk (lásd fentebb), ezekre a sütikre is vonatkozik. Az AdRoll a tárolt adatokat arra használja, hogy az Ön böngészési viselkedése alapján célzott AVENTICS-hirdetéseket jelenítsen meg Önnél. 

Az AdRoll az alábbi típusú információkat gyűjti, és az alábbiakban kifejtett célokra használja fel ezeket az információkat:

 • Az Ön weboldalunkon folytatott aktivitása, például szörfözési viselkedése, mely oldalakat keresett fel és mely árucikkeket tett bele az online kosarába;
 • Az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk, például az Ön eszközének IP-címe, a süti karakterláncának adatai, és mobileszköz esetében a használt eszköz típusa és az Ön eszközazonosítója (pl. Apple IDFA/ Android Advertising azonosító);
 • Az Önnek mutatott online hirdetésekre vonatkozó adatok, pl. hol és milyen gyakran helyeztünk el hirdetést, és Ön reagált-e erre;
 • A partnerek adatai a digitális hirdetések területén, például névtelenített hirdetőügyfél-azonosítók, az Ön ügyfélazonosítója vagy az e-mail címének olvasásra nem alkalmas verziójához köthető azonosító; 
 • Az AdRoll ezeket az információkat arra használja, hogy hirdető ügyfelei optimalizálhassák az Önnek szánt hirdetéseiket. Az AdRoll ezenfelül a saját szolgáltatásainak futtatására, javítására és bővítésére is használja az adatokat.

Bizonyos körülmények között az AdRoll más Európai Gazdasági Térségbeli országokba továbbíthatja az információkat. Az AdRoll ugyanakkor megteszi a szükséges lépéseket a megfelelő szintű adatvédelem fenntartására. Ha az AdRoll például az Egyesült Államokba küldi az Ön adatait, további intézkedéseket is hoz, szükség esetén például EU-kompatibilis adattovábbítási megállapodásokat köt az adatimportőrrel.

Böngészője beállításainak módosításával Ön letilthatja az AdRoll által vagy az AdRoll nevében elhelyezett célzott hirdetéseket. Ezenfelül megakadályozhatja, hogy a sütik segítségével adatokat gyűjtsenek az Ön internethasználatáról, és ezeket az adatokat az AdRoll feldolgozza, ha letiltja az AdRoll sütiket, amit a következőképpen tehet meg:

Ha törli a sütiket az eszközén, a következő alkalommal, amikor használja az eszközt, újra le kell őket tiltania. Ha több böngészőt vagy eszközt használ, ezt a „letiltás” funkciót mindegyik böngészőn és eszközön használnia kell.

Az AdRoll használata az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik, amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az esetben az AVENTICS-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez.

Kizárólag addig kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük őket.

Az AdRoll-lal kapcsolatos további adatvédelmi tájékoztatást a következő weboldalon olvashat: www.adroll.com/de-DE/about/privacy.

9. Adatok harmadik felekkel való közlése

a) Általános információk

Az Ön személyes adatait kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően közöljük szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel, kapcsolt vállalatokkal és más harmadik felekkel. 

A nekünk dolgozó szolgáltatókkal közölhetünk személyes adatokat, és arra kérhetjük őket, hogy a nevünkben szolgáltatásokat végezzenek (megbízás alapján végzett adatkezelés). Ezek a szolgáltatók lehetnek az AVENTICS kapcsolt vállalatai, de külső szolgáltatók is. Ezzel kapcsolatban betartjuk a szigorú nemzeti és európai adatvédelmi előírásokat. Ezeket a szolgáltatókat kötik az utasításaink, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szigorú szerződési korlátozások is. Ennek megfelelően az adatkezelés csak akkor engedélyezett, ha az a nevünkben nyújtandó szolgáltatások elvégzéséhez vagy jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges. Pontosan és előre rögzítjük, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak szolgáltatóinknak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Akkor közölhetünk személyes adatokat harmadik féllel, ha erre jogszabály vagy jogi eljárás kötelez bennünket, vagy ha ezt termékeink szállítása és szolgáltatásaink teljesítése, illetve kezelése érdekében tesszük. Előfordulhat, hogy bűnüldöző vagy más hatóságoknak kell kiadnunk információkat. Akkor is kiadhatunk adatokat, ha az információátadás együttműködés céljából történik, az AVENTICS-szolgáltatások Ön részére történő teljesítését is beleértve, vagy ha Ön hozzájárulását adja a közléshez. Adóellenőrzés esetén a közlés ritkán tagadható meg.

b) Technikai támogatás és a weboldal megvalósítása

Az AVENTICS GmbH Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Németország („AVENTICS GmbH”) technikai támogatást nyújt részünkre a weboldalhoz, és támogatja a weboldal megvalósítását. Az AVENTICS GmbH csak az utasításaink szerint meghatározott körben férhet hozzá adatokhoz (megbízás alapján végzett adatkezelés). Ennek során betartjuk a szigorú nemzeti és európai adatvédelmi előírásokat. Az AVENTICS GmbH-ra is vonatkoznak az utasításaink, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szigorú szerződési korlátozások is. Eszerint az adatkezelés csak akkor engedélyezett, ha az a nevünkben nyújtandó szolgáltatások elvégzéséhez vagy jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges. Előre pontosan meghatározzuk, milyen jogai és kötelezettségei legyenek a szolgáltatónknak a személyes adatokkal kapcsolatban. Az AVENTICS GmbH is szigorú technikai intézkedéseket hoz az Ön személyes adatainak védelmében. Az AVENTICS GmbH csak akkor közli harmadik felekkel az Ön személyes adatait, ha az ilyen közlés a megállapodás szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, vagy ha az AVENTICS GmbH jogszabály erejénél fogva, vagy kormányzati vagy szabályozó hatóság által kiadott érvényes és kötelező erejű utasítás alapján köteles erre. Az e célból továbbított adatok körét a szükséges minimumra korlátozzák.

Az AVENTICS GmbH támogatásának igénybevétele az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának hatálya alá tartozik, mivel ebben az esetben az AVENTICS-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. Az adatkezelés célja az, hogy az AVENTICS GmbH kivitelezze és folyamatosan karbantartsa a weboldalunkat. Az AVENTICS GmbH által biztosított adatvédelemről további információk találhatók a következő weboldalon: www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/

c) Hosztolás

Weboldalunkat és ebből következően az Ön adatait a SPIRIT/21 AG (Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Németország; „SPIRIT/21”) hosztolja. A SPIRIT/21 az adatokat kizárólag az általunk adott utasítások szerint használhatja fel (megbízás alapján végzett adatkezelés). A SPIRIT/21 is szigorú technikai intézkedéseket fogad el az Ön személyes adatainak védelmében. A SPIRIT/21 csak akkor továbbítja az Ön személyes adatait harmadik felekhez, ha az ilyen továbbítás a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, vagy ha a SPIRIT/21 jogszabály erejénél fogva, vagy kormányzati vagy szabályozó hatóság által kiadott érvényes és kötelező utasítás alapján köteles erre. Az e célból átadott adatok körét a szükséges minimumra korlátozzák.

Az Ön adatai kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Az adatkezelés célja az, hogy partnerünk lehetővé tegye számunkra a szerverei használatát. Az adatokat kizárólag addig tároljuk, amíg e cél eléréséhez szükséges.

A SPIRIT/21-től származó, adatvédelemmel kapcsolatos további információkat ezen a weboldalon olvashat: https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Biztonság

Biztonsági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön általunk kezelt adatait a manipulációval, elveszéssel, megsemmisüléssel, jogosulatlan személy általi hozzáféréssel, illetve jogosulatlan közléssel szemben. A technológiai fejlesztésekkel összhangban folyamatosan fejlesztjük biztonsági intézkedéseinket.

Bizonyos, ezen a weboldalon keresztül elérhető elemek miatt előfordulhat, hogy előírjuk az Ön védelme érdekében rendelkezésre bocsátott titkosítási technológiák alkalmazását és/vagy azt, hogy Ön felhasználó-azonosítót és jelszót használjon, miután felhasználói fiókot hozott létre. Egy SSL-kapcsolat segítségével észszerű óvintézkedéseket hozunk az Ön felhasználó-azonosítója, jelszava és felhasználói fiókja adatainak védelme érdekében. Ennek megfelelően az Ön felhasználó-azonosítóját, jelszavát és felhasználói fiókjának adatait SSL-kapcsolat segítségével titkosítjuk, és várhatóan ezek az információk érthető formában nem érhetők el, mialatt átkerülnek erre a weboldalra. Ugyanakkor végső soron Ön felel a saját felhasználó-azonosítója, jelszava és felhasználói fiókjának adatai védelméért, és nem kerülheti ki az eőírt titkosítási technológiák használatát. Ön beleegyezik, hogy: a) azonnal értesíti az AVENTICS-et, ha felhasználó-azonosítóját, jelszavát vagy felhasználói fiókját jogosulatlanul használják és/vagy bármilyen más biztonsági szabályszegés történik, és b) biztosítja, hogy minden egyes munkamenet végén kilép a felhasználói fiókjából. Bár nyújtunk bizonyos titkosítási technológiákat, és más észszerű óvintézkedéseket is használunk az Ön bizalmas információinak védelme és a megfelelő biztonság elérése érdekében, sem az interneten továbbított információk biztonságát, sem pedig azt nem tudjuk garantálni vagy szavatolni, hogy a szóban forgó továbbítások tekintetében semmiféle késedelem, kiesés, titkos információgyűjtés vagy hiba nem történik. 

11. 18. életévüket be nem töltött személyektől származó információk

Ez a weboldal nem 18. évüket be nem töltött személyek számára készült, illetve ilyen személyek nem tartoznak a weboldal célcsoportjához. Nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat olyan személyektől, akikről tudjuk, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket. Ha tudomást szerzünk arról, hogy egy olyan felhasználó, aki még nem töltötte be a 18. életévét, személyazonosításra alkalmas adatokat posztol vagy oszt meg ezen a weboldalon vagy a weboldalon keresztül, megfelelő intézkedéseket hozunk annak érekében, hogy blokkoljuk a szóban forgó felhasználónak a weboldal érintett területeihez való hozzáférését. 

12. Adatvédelem a weboldalon kívül

Ez a weboldal különböző más weboldalakra – köztük harmadik fél szolgáltatók weboldalára – mutató linkeket tartalmazhat. Az AVENTICS nem felel és nem is tehető felelőssé a szóban forgó más weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat nem osztjuk meg olyan weboldalakkal, amelyekre ez a weboldal mutat – kivéve bizonyos elismert szervezetekkel és cégekkel kötött megállapodások keretében, kivéve továbbá olyan harmadik fél szolgáltatókat, amelyek szolgáltatásainak igénybevételét Ön önként választja –, megoszthatunk azonban összesített, az egyes személyek azonosítására nem alkalmas adatokat a szóban forgó más weboldalakkal. Kérjük, nézze meg a szóban forgó más weboldalakon azok adatvédelmi szabályzatát, és az e szabályozatokban Önnek biztosított jogokat. 

13. A szabályzat módosítása

Időről időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot. Ezért ajánljuk, hogy rendszeresen olvassa át Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy meggyőződjön arról, hogy ismeri adatvédelmi gyakorlatunkat. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot legutóbb 2018. május 18-án módosították.

Az AVENTICS weboldalainak felhasználási feltételei

Az AVENTICS GmbH örömmel fogadja weboldalán a látogatókat és a termékei iránt érdeklődőket.

 

Az AVENTICS a weboldalán gyűjtött valamennyi személyes adatot kizárólag az ügyfelek egyéni gondozása, termékinformációk küldése vagy szervizajánlatok ajánlása céljából tárolja, dolgozza fel és adott esetben adja tovább a cégcsoport más vállalatainak. Adatait természetesen a hatályos adatvédelmi törvények és saját adatvédelmi irányelveink alapján, bizalmasan kezeljük.Az oldalak elérésével és azok használatával kapcsolatos további jogi feltételek a következő, letölthető dokumentumokban találhatók: