Právní informace a VOP

AVENTICS, spol. s r.o. - Zásady Ochrany Osobních Údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívil/a webové stránky společnosti AVENTICS, spol. s r.o. (dále jen AVENTICS), a děkujeme za zájem projevený o naši společnost a o naše produkty. Ochrana vašeho soukromí během zpracování osobních údajů stejně jako zabezpečení veškerých obchodních údajů jsou pro nás velmi důležité a považujeme je za součást naší obchodní činnosti. Osobní údaje shromažďované během vašich návštěv na našich webových stránkách zpracováváme důvěrně a vždy v souladu s právními předpisy. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací tvoří nedílnou součást našich firemních zásad.

Webové stránky společnosti AVENTICS mohou obsahovat odkazy na weby jiných poskytovatelů nebo společností AVENTICS, jichž se tyto zásady ochrany osobních odkazů explicitně netýkají. 

2. Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?

AVENTICS, spol. s r.o. (dále jen správce) je odpovědný za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a v souladu s veškerými platnými předpisy EU o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či kritických připomínek ohledně ochrany osobních údajů a našich webových stránek se prosím obraťte na:

AVENTICS , spol. s r.o.
Pražská 675/10
642 00 Brno

Telefon: 00420 530 515 550
E-mail: Prodej.Cz.aventics(at)Emerson.com

AVENTICS GmbH Deutschland provozuje webové stránky společnosti AVENTICS, spol. s r.o. a zpracovává veškeré osobní údaje jménem společnosti AVENTICS, spol. s r.o. (zpracování dat na zakázku).

3. Jakým způsobem lze kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů (jakákoli dotčená osoba) může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s dotazy či návrhy. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis 
74130 Bonneville 
France

Telefon: +33 6 230 67 097
E-mail: cso.aventics(at)emerson.com

4. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

a) Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů představuje váš souhlas, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních dat nezbytných k plnění smlouvy je upraven v čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR. To se týká i veškerého příslušného zpracovávání probíhajícího předtím, než dojde k uzavření smlouvy. 

Právní základ pro zpracování osobních dat nezbytných pro splnění naší právní povinnosti je upraven v čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních dat nezbytných pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby je upraven v čl. 6, odst. 1, písm. d) nařízení GDPR.

Čl. 6, odst. 1, písm. f) upravuje právní základ pro zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

b) Doba uložení a výmaz údajů

Veškeré námi shromažďované, zpracovávané a ukládané údaje jsou uchovávány naší společností pouze po dobu, po kterou existuje konkrétní účel k jejich uložení. Zpracování vašich údajů je omezeno nebo znepřístupněno v okamžiku, kdy konkrétní účel jejich uložení přestane platit. 

Evropské předpisy, příslušná vnitrostátní legislativa či jiné předpisy mohou nicméně vyžadovat, abychom námi zpracované údaje ukládali po delší časové období. Po vypršení této doby vymažeme vaše údaje či je znepřístupníme. 

5. Jaká jsou vaše práva?

Ve smyslu znění nařízení GDPR představujete subjekt údajů v souvislosti s veškerými údaji, které o vás zpracováváme. Ve vztahu ke společnosti AVENTICS máte následující práva:

a) Právo požadovat přístup k informacím o zpracování 

Máte právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Máte právo být informování o rozsahu, v jakém probíhá zpracování vašich osobních údajů. 

b) Právo na opravu 

Máte právo od společnosti AVENTICS požadovat opravu nepřesných osobních údajů o vaší osobě a/nebo doplnění neúplných osobních údajů. 

c) Právo na omezení zpracování

V určitých případech máte právo požadovat od společnosti AVENTICS omezení zpracování vašich osobních údajů.

d) Právo na výmaz

V určitých případech máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz neplatí v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné.

e) Právo být informován

Využijete-li ve vztahu ke společnosti AVENTICS práva na opravu, výmaz nebo omezení, musí společnost AVENTICS informovat o této opravě, výmazu či omezení všechny příjemce osobních údajů, kterým byly tyto údaje zpřístupněny, pokud se neukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

f) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a společnosti AVENTICS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo v určitých případech předat tyto údaje jiné společnosti, aniž by tomu společnost AVENTICS, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila. 

g) Právo vznést námitku

Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm f) nařízení GDPR. 

Společnost AVENTICS pak dále nezpracovává vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Budeme-li se věnovat marketingové činnosti, která se vás bude týkat, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních dat za těmito reklamními účely. O svých námitkách nás můžete informovat následovně:

AVENTICS , spol. s r.o.
Pražská 675/10
642 00 Brno

Telefon: 00420 530 515 550
E-mail: Prodej.Cz.aventics(at)Emerson.com

h) Práva odvolat souhlas

Máte právo kdykoli informovat společnost AVENTICS, že odvoláváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 

6. Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme?

a) Návštěvy webových stránek

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z vašeho počítačového systému. 

Shromažďujeme níže uvedené údaje:

 • Informace o vámi používaném typu prohlížeče
 • Informace o vašem operačním systému
 • Informace o vašem poskytovateli internetu
 • Vaši IP adresu
 • Datum a čas vaší návštěvy webových stránek
 • Informace o webu, z něhož jste se dostali na naše webové stránky
 • Informace o webu, na který přejdete z našich webových stránek 

Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou ukládány v souborech protokolu. Tyto údaje nejsou uchovávány spolu s jakýmikoli jinými osobními údaji. 

Právní základ pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je upraven v čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na shromažďování a na dočasném ukládání těchto údajů, IP adresa totiž musí být systémem dočasně uložena, aby byl vašemu počítači poskytnut přístup na webové stránky. Vaše IP adresa musí být uložena tak dlouho, dokud se pohybujete na našich webových stránkách.

Údaje se ukládají do souborů protokolu, aby bylo zajištěno fungování webových stránek. Tato informace je rovněž využita k optimalizaci webových stránek a zaručení bezpečnosti našich informačních technologických systémů. Soubory protokolu nejsou vyhodnocovány za účelem marketingu. Tyto údaje budou vymazány nebo upraveny způsobem, který zabraňuje tomu, aby byly přiřazeny k vaší osobě, a to okamžitě poté, co přestanou být nezbytné pro výše uvedené účely. Údaje ukládané v souborech protokolu jsou po sedmi dnech vymazány. 

b) Osobní údaje a on-line objednávky zaslané společnosti AVENTICS

Chcete-li provádět přímé on-line objednávky, musíte se zaregistrovat na našich webových stránkách. Při registraci na našich webových stránkách nejprve zpracováváme tyto údaje:

 • Vaše celé jméno
 • Vaši firemní e-mailovou adresu
 • Zemi původu vaší firmy
 • Vaše uživatelské jméno

Při odeslání vaší první objednávky rovněž zpracováváme:

 • Vaši firmu
 • Vaše sídlo
 • Firemní telefonní číslo
 • V jaké oblasti se vaše firma nachází (pro každou ze zemí – USA apod.)
 • Firemní platební informace
 • Získáme také výpis z obchodního rejstříku, který posléze porovnáme s údaji, které nám poskytnete.
 • Společnost AVENTICS rovněž provádí hodnocení úvěroschopnosti za využití vámi poskytnutých údajů.

Zpracování vašich údajů v souvislosti s vytvořením uživatelských profilů pro naše webové stránky je prováděno na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR, protože toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste vy nebo vaše firma smluvní stranou, případně na základě souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR. 

Společnost AVENTICS vytváří uživatelské profily, aby vám umožnila ukládání a využívání vlastních údajů k dalšímu nákupu. Vaše kontaktní údaje jsou také ukládány, aby byly v případě vzniku jakýchkoli problémů využity k řešení reklamací a k zasílání sms zpráv, přejete-li si být informováni o stavu vaší objednávky. Můžeme vámi poskytnuté údaje také využít k tomu, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech v naší nabídce nebo abychom vám zasílali e-maily obsahující technické informace.

V okamžiku, kdy vaše údaje již nebudou nezbytné pro plnění smlouvy, dojde k jejich vymazání. Ukládání vašich osobních údajů jakožto smluvního partnera může být nezbytné i po ukončení smlouvy, a to z důvodu dodržení možných smluvních nebo právních závazků. Obchodní a daňové zákony vyžadují, abychom ukládali vaši adresu, platební údaje a informace o objednávce po dobu deseti let. Zpracování těchto údajů je nicméně po dvou letech omezeno, tj. jsou využívány pouze pro dosažení souladu s právními požadavky.

c) Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Kontaktujete-li nás tímto způsobem, pak budou vámi vložené údaje odeslány a uloženy. To se týká zejména níže uvedených údajů:

 • Vaše celé jméno
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše nebo firemní země původu 

V okamžiku odeslání zprávy se také ukládají následující údaje:

 • Vaše IP adresa 
 • Datum a čas komunikace

Byl-li vydán souhlas, pak je právní základ pro zpracování osobních údajů upraven v čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR nebo případně čl. 6, odst. 1, písm. b) nebo f) nařízení GDPR.

Ke zpracování vašeho požadavku využíváme pouze vámi vložené osobní údaje. Tyto údaje jsou vymazány poté, co již nejsou vyžadovány za účelem, za kterým byly zpracovány, za předpokladu, že nepodléhají žádným právním archivačním požadavkům. Jejich účel je splněn v okamžiku, kdy je ukončena konverzace s uživatelem. Konverzace s uživatelem je ukončena v okamžiku, kdy je z okolností zřejmé, že projednávaná záležitost byla s konečnou platností objasněna. 

Souhlas se zpracováním či jiným využitím vašich údajů poskytnutý společnosti AVENTICS je možné kdykoli odvolat. V takovém případě není možné v komunikaci pokračovat. Veškeré osobní údaje ukládané při zahájení komunikace jsou následně vymazány, pokud není jejich uchovávání vyžadováno právními předpisy a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování.

V okamžiku doručení vaší zprávy jsou zpracovávány následující údaje:

 • Vaše IP adresa
 • Datum a čas vaší zprávy

Tyto osobní údaje zpracovávané během operace přenosu zprávy jsou používány k prevenci zneužití kontaktního formuláře a k zabezpečení našich informačních technologických systémů. Další osobní údaje shromažďované během přenosu jsou vymazány nejpozději po [sedmi] dnech. Právní základ pro zpracování údajů upravuje čl. 6, odst. 1, písm. b) nebo f) nařízení GDPR.

d) E-mailová reklamní sdělení / newsletter

Na webových stránkách společnosti AVENTICS se můžete přihlásit k odebírání newsletteru zdarma. Údaje uváděné při registraci k newsletteru jsou nám zasílány. Tyto údaje zpravidla zahrnují:

 • Vaši e-mailovou adresu
 • Vaše jméno
 • Vaši adresu

Abychom vám mohli newsletter zasílat, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Jakékoli další informace poskytujete dobrovolně.

Pro registraci k našemu newsletteru využíváme postup dvojitého potvrzení přihlášení. Tzn. poté, co se zaregistrujete, vám zašleme e mail na uvedenou e-mailovou adresu s žádostí o potvrzení, že si opravdu přejete newsletter odebírat. Pokud do 24 hodin registraci nepotvrdíte, zpracování vašich údajů bude omezeno a po měsíci budou automaticky vymazány. Ukládáme také vaše IP adresy a čas registrace a potvrzení registrace. Cílem tohoto postupu je získat důkaz vaší registrace a mít možnost objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

Po obdržení potvrzení z vaší strany uložíme vaši e-mailovou adresu a další údaje, abychom vás mohli informovat o pneumatických dílech a systémech i o souvisejících službách, případně abychom vás mohli pozvat k účasti na e-mailových průzkumech nebo abychom vás informovali o nových produktech či změnách služeb. Účast na těchto akcích je naprosto dobrovolná. Pokud nebudete souhlasit, můžete nám kdykoli napsat zprávu a my vaše údaje nebudeme k těmto účelům využívat. V takovém případě nás prosím kontaktujte. Právní základ je upraven v čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR. Vaše údaje vymažeme okamžitě poté, co je z naší nebo vaší strany ukončeno přihlášení k odebírání newsletteru.

Přihlášení k odběru newsletteru můžete kdykoli zrušit na základě odvolání vašeho souhlasu. V každém zaslaném newsletteru je obsažen odkaz, na který můžete kliknout a automaticky se odhlásit. Případně můžete napsat e-mail na Prodej.Cz.aventics@Emerson.com nebo poslat zprávu správci, zmíněnému výše v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 

e) Zasílání katalogů

Jako náš registrovaný zákazník od nás můžete obdržet katalog. Katalogy slouží k informování o našich aktuálních produktech a službách. Právní základ pro zpracování údajů upravuje čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Pokud si nepřejete jakékoli katalogy dostávat, můžete proti tomu kdykoli podat námitku.

7. V jakém rozsahu využíváme soubory cookies?

Kdykoli navštívíte webové stránky společnosti AVENTICS, jsou kromě výše uvedených údajů používány a na váš počítač ukládány různé druhy souborů cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, ukládané na váš počítač či na vaše mobilní zařízení, kdykoli navštívíte webové stránky společnosti AVENTICS. Tyto soubory cookies nám zasílají různé informace.

Využíváme níže uvedené druhy souborů cookies:

 • Soubory cookies mohou být nezbytné pro správné fungování našich stránek. Zapnutím cookies můžeme například zjistit, že jste navštívil/a naše webové stránky.
 • Soubory cookies nám umožňují vám poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bylo bez využití cookies nemožné nabízet.
 • Soubory cookies umožňují optimalizovat informace a nabídky na našich webových stránkách tak, aby splňovaly potřeby uživatelů. Jak již bylo zmíněno, díky souborům cookies vás poznáme, když opětovně navštívíte naše webové stránky. To nám tím pádem umožní ulehčit vám využívání našich webových stránek.
 • Soubory cookies lze také využít k analyzování způsobu, jakým jsou stránky využívány. Díky tomu je například možné zjistit, kolik uživatelů stránky navštívilo a které části webových stránek je potřeba vylepšit. Tento typ analýzy nicméně nevytváří žádnou souvislost mezi vámi a statistikami vypracovanými na základě shromažďovaných údajů. Jsou-li k analýze webových stránek využívány soubory cookies, budeme vás o tom informovat.

Předtím, než naše webové stránky vůbec navštívíte, vás požádáme o souhlas s využitím souborů cookies v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR. Nehledě na to je využívání cookies rovněž oprávněné v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Údaje získané soubory cookies používáme po dobu, po kterou platí účely, pro něž byly tyto údaje shromážděny.

Soubory cookies se ukládají na váš počítač. Kdykoliv se můžete rozhodnout vymazat tyto soubory cookies z vašeho počítače. Můžete změnit nastavení svého internetového prohlížeče a určit, zda je přenos cookies z vašeho počítače k nám zakázán, omezen nebo zda by měly být soubory cookies kompletně vymazány. Pokud vypnete používání cookies na našich webových stránkách, nebudete moci plně využívat funkce těchto webových stránek.

Níže uvedený seznam obsahuje další informace o zakázání nebo správě nastavení cookies ve vámi používaném prohlížeči:

Zde je uveden seznam námi skutečně používaných souborů cookies:

Cookie

Funkce

Doba uložení cookie

TYPO3

Cookie pro redakční login

1 rok

Cookie Notification

Ukládá nastavení provedené uživatelem týkající se povolení či zakázání cookies.

1 rok

Single Sign On

Shop pgid-PneumaticsShop-XX-Site

1 rok

Single Sign On

SecureSessionId

1 rok

Single Sign On

SID

1 rok

SSOID

Obsahuje sessionID a ID aktuálního kanálu

1 den

 INKASLOGIN

INKAS login pro starý protokol LDAP

Prohlížecí relace

INKASSID

INKAS správa relace (pouze rozhraní COMPASS)

Prohlížecí relace

CFID/CFToken

ColdFusion správa relace (pouze konfigurátory VTS a FRL)

Prohlížecí relace

CylComputationSessionUUID

Identifikace výsledků vyhledávání (pouze CylinderFinder)

Prohlížecí relace

AVTSGlobal

Využíváno pro upozornění uživatele na využití cookies na webových stránkách
Využíváno pro Google Analytics a k ukládání a aktualizování jedinečných hodnot každé navštívené stránky

1 rok

_ga

Využíváno pro Google Analytics a k rozlišení jednotlivých uživatelů díky přidělení náhodně generovaných čísel sloužících jako identifikátory zákazníků. Je obsaženo v každém požadavku stránky na webu a je využíváno k vypočítávání dat o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické zprávy webu.

1 rok

_gid

Využíváno pro Google Analytics a k ukládání a aktualizování jedinečných hodnot každé navštívené stránky

24 hodin

Lang

Pamatuje si uživatelem vybranou jazykovou verzi stránky

Prohlížecí relace

_gat or _dc_gtm_<property-id>

Omezuje rychlost požadavků.

1 minuta

AMP_TOKEN

Obsahuje token určený k získání klientského ID ze služby AMP Client ID Service.

30 sekund až 1 rok

_gac_<property-id>

Obsahuje uživatelské informace týkající se kampaně.

90 dní

_ _utma

Určeno k rozlišení uživatelů a relací

2 roky od nastavení/aktualizace

_ _utmt

Omezuje rychlost požadavků

10 minut

_ _utmb

Poznává nové relace/návštěvy

30 minut od nastavení/aktualizace

_ _utmc

Poznává nové relace/návštěvy

Prohlížecí relace

_ _utmz

Poznává nové relace/návštěvy

6 měsíců od nastavení/aktualizace

_ _utmv

K ukládání proměnlivých uživatelských dat na úrovni návštěv

2 roky od nastavení/aktualizace

_gat_UA-*

Využíváno pro Google Analytics a k omezení rychlosti požadavků – omezuje shromažďování dat na stránkách s vysokou návštěvností.

1 minuta

_twitter_sess

Popis: Tento soubor cookie se nastavuje kvůli integraci Twitteru a pro možnost sdílení na sociálních médiích.

Relace

eu_cn

Tento soubor cookie se nastavuje kvůli integraci Twitteru a pro možnost sdílení na sociálních médiích

1 rok

guest_id

Tento soubor cookie se nastavuje kvůli integraci Twitteru a pro možnost sdílení na sociálních médiích

2 roky

8. V jakém rozsahu provádíme analýzy webových stránek?

a) Google Analytics a DoubleClick

Webové stránky společnosti AVENTICS využívají Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Google lze kontaktovat na adrese Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics používá soubory cookies. Veškeré dosud uvedené informace (viz výše) týkající se cookies se vztahují i na tyto cookies. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, vygenerované těmito soubory cookies, jsou obvykle zasílány na servery Google v USA a tam jsou i ukládány. Je-li na této webové stránce aktivována anonymizace, pak Google nejdříve zredukuje vaši IP adresu, a to ve Švýcarsku, v členském státě EU nebo v jiném státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen za výjimečných okolností je kompletní IP adresa zasílána na server Googlu v USA a tam zredukována. Google jménem provozovatele využívá tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým využíváte naše webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách webových stránek a k poskytnutí společnosti AVENTICS dalších služeb v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa zaslaná vaším internetovým prohlížečem do Google Analytics není kombinována s žádnými dalšími údaji, které jsou v držení Googlu. 

Naše webové stránky AVENTICS využívají Google Analytics s rozšířením „anonymizeIP“, čímž je zajištěno, že jsou zpracovávány pouze redukované IP adresy a je zabráněno existenci jakéhokoli přímého propojení s konkrétními osobami. Jinými slovy, je-li možné údaje využít k identifikaci vaší osoby, je tato možnost okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou vymazány. 

Ve výjimečných případech, kdy mohou být osobní údaje zasílány do USA, podléhá Google štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/  and https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Použití Google Analytics upravuje čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR, tedy na základě předchozího souhlasu, a čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, protože společnost AVENTICS má v tomto případě oprávněný zájem na zpracování údajů. Google Analytics využíváme k analyzování použití našich webových stránek a k pravidelnému zdokonalování těchto stránek. Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny (v tomto případě pro vytváření a vyhodnocování statistik).

Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby nebyly soubory cookies ukládány, ale v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat funkce webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby byly údaje (včetně vaší IP adresy) související s vaším užíváním webových stránek zaznamenané soubory cookies zasílány Googlu nebo zpracovávány Googlem, a to stažením doplňku a jeho instalováním v prohlížeči – využijte odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Také můžete zamezit fungování cookies prostřednictvím souboru cookie pro odmítnutí. Chcete-li zamezit fungování cookies při vaší příští návštěvě webových stránek AVENTICS, klikněte zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Google využívá soubory cookies DoubleClick na webových stránkách v síti Google Network a pro konkrétní služby Google, a to z důvodu podpory zákazníků a vydavatelů AdWords při umisťování a správě reklam na webových stránkách. Když navštívíte webové stránky a zobrazíte nebo kliknete na reklamu umístěnou přes web v síti Google Network, může být ve vašem prohlížeči umístěn soubor DoubleClick cookie. Cookie identifikátor DoubleClick přidělený vašemu prohlížeči je stejný jako identifikátor používaný při návštěvách webů používajících reklamní program DoubleClick. Pokud je ve vašem prohlížeči již soubor DoubleClick cookie umístěn, další cookie se již neukládá. Další informace o použití souborů cookies DoubleClick spolu s reklamním programem DoubleClick lze najít v záložce častých otázek a odpovědí https://www.google.com/intl/cz/policies/faq/. Pokud chcete, můžete v nastavení reklamních sdělení tuto možnost vypnout (https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=cz).

Použití Double-Click cookies upravuje čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR, tedy na základě předchozího souhlasu, a čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, protože společnost AVENTICS má v tomto případě oprávněný zájem na zpracování údajů. Double-Click využíváme k analyzování používání našich webových stránek a k pravidelnému zdokonalování těchto stránek. Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny (v tomto případě pro vytváření a vyhodnocování statistik).

b) Sledování AdRoll

Abychom mohli optimalizovat umístění reklamních sdělení určených návštěvníkům našich stránek, využíváme služeb společnosti AdRoll Advertising Limited, adresa: Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland.

Naše webové stránky používají AdRoll retargeting (opětovné zaměření) a prospecting (prospektování). AdRoll zajišťuje cílená reklamní sdělení vycházející z údajů o vašem prohlížení na internetu. Jinými slovy, poté, co navštívíte webové stránky společnosti AVENTICS, AdRoll vám může předložit cílené reklamy na AVENTICS v průběhu vaší další aktivity na internetu. 

Během vaší návštěvy na webových stránkách společnosti AVENTICS AdRoll umístí do vašeho prohlížeče soubor cookie. Veškeré dosud uvedené informace (viz výše) týkající se cookies se vztahují i na tyto cookies. AdRoll využívá uložené údaje k tomu, aby mohl zobrazovat reklamy na AVENTICS podle vaší aktivity na internetu. 

AdRoll shromažďuje níže uvedené typy informací a využívá je k níže uvedeným účelům.

 • Vaše aktivita na našich webových stránkách, např. váš způsob surfování, kdy jste navštívil/a jaké stránky a jaké předměty jste umístil/a do košíku;
 • informace o zařízení a prohlížeči, jako je IP adresa vašeho zařízení, cookie string data a u mobilních zařízení i typ používaného zařízení a identifikátor zařízení (např. Apple IDFA/ Android Advertising ID);
 • údaje o tom, jaká on-line reklamní sdělení vám byla zobrazena, tj. kde a jak často jsme umístili reklamu a zda jste na ni reagoval/a;
 • údaje od partnerů z oblasti digitální reklamy, jako např. pseudonymizované reklamní identifikátory zákazníků, vaše zákaznické ID nebo identifikátor propojený s nečitelnou verzí vaší e-mailové adresy. 
 • AdRoll tyto informace využívá k tomu, aby umožnil inzerentům optimalizovat reklamu, kterou vám chtějí předložit. AdRoll tyto údaje také využívá proto, aby mohl provozovat, zlepšovat a rozšiřovat vlastní služby.

Za určitých okolností může společnost AdRoll předat tyto informace do jiných zemí z Evropského hospodářského prostoru. Společnost AdRoll nicméně zajistí, aby byla zachována přiměřená úroveň ochrany údajů. Zasílá-li AdRoll vaše údaje např. do USA, pak AdRoll přijme další opatření, např. uzavření smluv s příjemcem údajů o předávání údajů v souladu s předpisy EU, je-li to nutné.

Můžete odmítnout přijímání cílených reklamních sdělení od společnosti AdRoll nebo jménem společnosti AdRoll, a to změnou nastavení prohlížeče (dále jen „odmítnutí“). Navíc můžete zabránit tomu, aby soubory cookies shromažďovaly údaje související s využíváním webových stránek, stejně jako zpracovávání těchto údajů Společností AdRoll, a to vypnutím AdRoll cookies:

Vymažete-li na svém zařízení cookies, budete je muset znovu odmítnout příště, až toto zařízení použijete. Využíváte-li více prohlížečů či zařízení, musíte „odmítnutí“ zadat v každém prohlížeči na každém zařízení.

Použití služeb AdRoll upravuje čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR, tedy na základě předchozího souhlasu, a čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, protože společnost AVENTICS má v tomto případě oprávněný zájem na zpracování údajů.

Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Další informace o ochraně údajů naleznete na stránkách společnosti AdRoll https://www.adroll.com/en-DE/about/privacy.

9. Zpřístupnění údajů třetím stranám

a) Obecné informace

Vaše osobní údaje zpřístupníme poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, přidruženým podnikům a třetím stranám vždy v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu údajů. 

Můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům služeb pracujícím naším jménem a požadovat od nich poskytování služeb naším jménem (zpracování dat na zakázku). V případě takových poskytovatelů se může jednat o přidružené podniky společnosti AVENTICS nebo externí poskytovatele. V této souvislosti jednáme v souladu s přísnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tito poskytovatelé jsou vázáni našimi pokyny a podléhají přísným smluvním omezením v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Údaje mohou být tedy zpracovávány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo pro dodržení právních požadavků. Přesně a předem jsme stanovili práva a povinnosti našich poskytovatelů služeb související s osobními údaji.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně, vyžaduje-li to po nás zákon nebo jedná-li se o součást právního řízení nebo je-li to vyžadováno za účelem dodávání a řízení našich produktů a služeb. Dále od nás mohou poskytnutí informací požadovat orgány činné v trestním řízení nebo jiné státní orgány. Jsme také oprávněni údaje sdílet v případě, že je jejich zpřístupnění nezbytné z důvodu spolupráce a tedy z důvodu poskytování služeb AVENTICS vaší osobě, nebo v případě, že k takovému sdílení udělíte souhlas. Zpřístupnění informací je jen vzácně možné zabránit v rámci daňových auditů.

b) Technická podpora a fungování internetových stránek

Společnost AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Germany (dále jen AVENTICS GmbH) nám poskytuje technickou podporu a zajišťuje fungování webových stránek. AVENTICS GmbH může získat přístup k údajům pouze v rozsahu odpovídajícím našim pokynům (nařízené zpracování). V této souvislosti jednáme v souladu s přísnými příslušnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. AVENTICS GmbH podléhá našim pokynům a přísným smluvním omezením upravujícím zpracování osobních údajů. Zpracování je navíc povoleno jen v případě, že je nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo za účelem dodržení právních požadavků. Předem stanovíme, jaká přesná práva a povinnosti má náš poskytovatel služeb s ohledem na osobní údaje. AVENTICS GmbH rovněž na ochranu vašich osobních údajů využívá přísných technických opatření. AVENTICS GmbH nezpřístupní vaše osobní údaje třetím stranám, není-li to nezbytné pro plnění smluvených služeb nebo nemusí-li tak AVENTICS GmbH učinit z důvodu zajištění souladu se zákonem nebo platnými a závaznými pokyny vydanými státním nebo regulačním orgánem. Údaje předávané z tohoto důvodu jsou omezeny na nutné minimum.

Využití podpory ze strany AVENTICS GmbH upravuje čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR, protože společnost AVENTICS má v tomto případě oprávněný zájem na zpracování údajů. Účel zpracování údajů je zajištění fungování a pravidelné údržby webových stránek společností AVENTICS GmbH. Více informací o ochraně údajů společností AVENTICS GmbH naleznete na: www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/

c) Webhosting

Našim webovým stránkám a tedy i vašim údajům poskytuje hosting společnost SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Germany (dále jen SPIRIT/21). Společnost SPIRIT/21 může údaje využívat jen dle našich pokynů (nařízené zpracování). Společnost SPIRIT/21 rovněž na ochranu vašich osobních údajů využívá přísných technických opatření. Společnost SPIRIT/21 nepředává vaše osobní údaje třetím stranám, není-li to nezbytné pro plnění smluvených služeb nebo nemusí-li tak SPIRIT/21 učinit z důvodu zajištění souladu se zákonem nebo platnými a závaznými pokyny vydanými státním nebo regulačním orgánem. Údaje poskytované z tohoto důvodu jsou omezeny na minimum.

Právní základ pro zpracování vašich údajů upravuje čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Účelem zpracování údajů je poskytování serverů naší společnosti ze strany našeho partnera. Údaje ukládáme jen po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.

Další informace o ochraně údajů naleznete na stránkách společnosti SPIRIT/21: https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.

10. Zabezpečení

Naše bezpečností opatření chrání veškeré námi spravované osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením, přístupem neoprávněných osob nebo neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s pokračujícím technologickým vývojem.

Pro některé funkce dostupné na naší webové stránce můžeme využít kódovací technologie, a to pro vaši ochranu a/nebo vaše využívání uživatelského jména a hesla po založení uživatelského účtu. Jako přiměřenou ochranu vašeho uživatelského jména, hesla a informací na uživatelském účtu využíváme připojení SSL. Stejně tak jsou vaše uživatelské jméno, heslo a informace na uživatelském účtu zakódovány prostřednictvím připojení SSL a neočekává se jejich přečtení ve srozumitelném formátu během jejich přenosu na tyto webové stránky. Za ochranu vlastního uživatelského jména, hesla a informací na uživatelském účtu před přístupem třetích stran nicméně odpovídáte především vy a nemáte oprávnění obcházet využití požadovaných kódovacích technologií. Souhlasíte s tím, že: (a) bezodkladně upozorníte společnost AVENTICS na jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského jména, hesla a/nebo uživatelského účtu a/nebo jakékoli jiné bezpečnostní porušení a b) vždy se odhlásíte ze svého uživatelského účtu po skončení každé relace. Ačkoliv využíváme dané kódovací technologie a přiměřená bezpečností opatření k ochraně vašich důvěrných informací a poskytujeme vhodnou ochranu, nezaručujeme a nemůžeme zaručit ani prohlásit, že informace přenášené prostřednictvím internetu jsou zabezpečené nebo že tento přenos nepodléhá zpožděním, narušením, zachycením nebo chybám. 

11. Informace soukromých osob mladších 18 let

Tyto webové stránky nejsou určeny ani navrženy pro osoby mladší osmnácti let (18). Neshromažďujeme osobní údaje umožňující identifikaci od žádných osob, o nichž víme, že jsou mladší osmnácti let (18). Zjistíme-li, že některý uživatel mladší osmnácti let (18) zveřejňuje nebo sdílí údaje umožňující identifikaci na našich webových stránkách či jejich prostřednictvím, přijmeme příslušná opatření určená k zablokování přístupu této osoby na naše webové stránky. 

12. Ochrana osobních údajů mimo naše webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na různé jiné weby, a to i na externí poskytovatele služeb. Společnost AVENTICS nenese a nemůže nést odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah jakýchkoli takových webů. Nesdílíme žádné vámi poskytnuté osobní údaje s žádnými weby, na které odkazují naše webové stránky, s výjimkou solidních organizací a společností, s nimiž máme uzavřené smlouvy, a s výjimkou externích poskytovatelů služeb, jejichž služby se dobrovolně rozhodnete využít, ačkoliv s těmito jinými weby můžeme sdílet souhrnné údaje neumožňující identifikaci osob. Pro zjištění jednotlivých zásad ochrany osobních údajů a vašich souvisejících práv se prosím obraťte přímo na tyto jiné weby. 

13. Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Doporučujeme proto pravidelné pročítání těchto zásad ochrany osobních údajů, aby byla zajištěna vaše informovanost o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 18. května 2018.

AVENTICS, spol. s r.o. Zásady Ochrany Osobních Údajů
Podmínky použití pro webové stránky AVENTICS a VOP

Děkujeme za návštěvu webových stránek společnosti AVENTICS a za váš zájem o naši společnost a produkty.

 

Veškeré osobní údaje shromážděné na webových stránkách společnosti AVENTICS budou podle potřeby uloženy, zpracovány a předány společnostem skupiny, a to výhradně pro vaši individuální podporu, poskytnutí produktových informací nebo podání nabídek služeb. Samozřejmě ujišťujeme, že vaše informace budou zpracovány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a našimi zásadami ochrany dat.

 

Následující soubory ke stažení obsahují další právní podmínky pro přístup k těmto stránkám a jejich používání: