Kunststoffschläuche

Serie TU1

Serie TU1

Polyester-Polyurethan, Polyether-Polyurethan, Polyvinylchlorid, Polytetrafluorethylen, Flamex, Polyamid, Polyethylen
Serie TU1
Polyester-Polyurethan, Polyether-Polyurethan, Polyvinylchlorid, Polytetrafluorethylen, Flamex, Polyamid, Polyethylen
Serie TU2

Serie TU2

Polyester-Polyurethan
Serie TU2
Polyester-Polyurethan